Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2001

Uradni list RS št. 111, 29. 12. 2001
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2002

Uradni list RS št. 107, 22. 12. 2001
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Uradni list RS št. 102, 14. 12. 2001
Razpis nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec
Odločitev o odpravi razpisa nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Žalec na dva nova zavoda
Odlok o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična knjižnica Žalec

Uradni list RS št. 88, 9. 11. 2001
Razpis nadomestnih volitev članov Sveta mestne skupnosti Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
Sklep o vsebini, načinu in pogojih izvajanja javne gospodarske službe za dodelitev koncesije na področju opravljanja pokopaliških storitev, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališč
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
Odlok o ureditvenem načrtu deponije komunalnih odpadkov Ložnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva-Ložnica
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2001

Uradni list RS št. 82, 19. 10. 2001
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog

Uradni list RS št. 76, 28. 9. 2001
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec"

Uradni list RS št. 74, 21. 9. 2001
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000

Uradni list RS št. 63, 31. 7. 2001
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola "Risto Savin" Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec
Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2130/10 k.o. Zabukovica
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
Odlok o zazidalnem načrtu soseske Godomlja v Žalcu
Odlok o spremembah in dopolnitvah I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže

Uradni list RS št. 42, 30. 5. 2001
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2001
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2001
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2000

Uradni list RS št. 37, 17. 5. 2001
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
Odlok o financiranju političnih strank
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec

Uradni list RS št. 28, 19. 4. 2001
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata

Uradni list RS št. 22, 29. 3. 2001
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec - seznam 005
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti

Uradni list RS št. 13, 28. 2. 2001
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru

Uradni list RS št. 4, 19. 1. 2001
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec

Uradni list RS št. 1, 8. 1. 2001
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2001

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT