Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2016

UL št. 87, 29.12.2016
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017

UL št. 74, 25.11.2016
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)

UL št. 72, 18.11.2016
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 67, 28.10.2016
Sklep o financiranju političnih strank v letu 2017 in 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec

UL št. 55, 19.8.2016
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

UL št. 52, 29.7.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ŽALEC ŽA-1/12

UL št. 50, 15.7.2016
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1

UL št. 49, 8.7.2016
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

UL št. 47, 1.7.2016
Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Občini Žalec
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu HR-4 Hramše
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Zaloške gorice ZŠ-1

UL št. 42, 17.6.2016
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2

UL št. 32, 6.5.2016
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2016
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2016
Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015

UL št. 29, 22.4.2016
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

UL št. 18, 4.3.2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za enoto urejanja prostora (EUP) Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1

UL št. 8, 5.2.2016
Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjo kandidatko

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT