Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2013
UL št. 111, 27. 12. 2013
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2014

UL št. 101, 9. 12. 2013
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit in Okoljskega poročila

UL št. 100, 6. 12. 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod«
Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec

UL št. 92, 8. 11. 2013
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu PG-4 Pongrac
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec

UL št. 89, 28. 10. 2013
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)

UL št. 81, 4. 10. 2013
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 79, 27. 9. 2013
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 77, 16. 9. 2013
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste 
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

UL št. 68, 16. 8. 2013
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec

UL št. 67, 9. 8. 2013
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

UL št. 64, 30. 7. 2013
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec

UL št. 63, 26. 7. 2013
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja

UL št. 60, 19. 7. 2013
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

UL št. 48, 4. 6. 2013
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)

UL št. 44, 24. 5. 2013
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako PG – 4 Pongrac

UL št. 40, 10. 5. 2013
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Žalec
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012

UL št. 29, 5. 4. 2013
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2105/2, k.o. 994 – Zalog
Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Statut Občine Žalec

UL št. 27, 29. 3. 2013
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za halo za obiranje in sušenje hmelja

UL št. 21, 13. 3. 2013
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PG-4 Pongrac

UL št. 15, 18. 2. 2013
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka
Sprememba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2013
Odlok o tržnem redu v Občini Žalec

UL št. 13, 14. 2. 2013
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja ­NIVO-PGM Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT