Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2007

Uradni list RS št. 118, 21. 12. 2007
Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2008
Uradni list RS št. 108, 27. 11. 2007
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
Uradni list RS št. 104, 16. 11. 2007
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta golf igrišče Žalec
Uradni list RS št. 101, 5. 11. 2007
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Uradni list RS št. 93, 12. 10. 2007
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Žalec
Uradni list RS št. 90, 5. 10. 2007
Pravilnik o štipendiranju v Občini Žalec
Uradni list RS št. 70, 3. 8. 2007
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
Uradni list RS št. 66, 24. 7. 2007
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013
Uradni list RS št. 65, 20. 7. 2007
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec
Uradni list RS št. 63, 13. 7. 2007
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Ferralit
Uradni list RS št. 62, 12. 7. 2007
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta LIKO Liboje
Uradni list RS št. 56, 26. 6. 2007
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče
Odlok o občinskih taksah
Odlok o programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2007
Uradni list RS št. 54, 18. 6. 2007
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2007
Uradni list RS št. 52, 12. 6. 2007
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO – PGM Žalec
Uradni list RS št. 38, 26. 4. 2007
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 768/3 k. o. Liboje
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1010/6 k. o. Liboje
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2103/4 k. o. Železno
Uradni list RS št. 31, 6. 4. 2007
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2007
Uradni list RS št. 25, 22. 3. 2007
Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
Uradni list RS št. 14, 16. 2. 2007
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1683/3 k.o. Studence
Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna Občine Žalec za subvencioniranje prevozov pitne vode

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT