Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Plinovod M2/1

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 Rogaška - Trojane

Objavljamo javno naznanilo s katerim Ministrstvo za okolje in prostor obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane:
    - gradivo bo, za občane občine Žalec, javno razgrnjeno od 25.4.2008 do 25.5.2008 v prostorih Občine Žalec, ulica Savinjske čete 5;
    - javna obravnava za območje občine Žalec bo potekala dne 13.5.2008 ob 18.30 uri v sejni sobi Občine Žalec, ulica Savinjske čete 5.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 25.5.2008 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektornski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "DPN za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane".

V pomoč občanom Občina Žalec objavlja del gradiva tudi na spletu:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško slatino in Trojanami
    besedilo uredbe (PDF)
Grafične priloge:
    prikaz območja trase in načrtovanih ureditev v širšem prostoru 1:25000 (PDF 12,7 MB) 
    prikaz stanja prostora za obravnavano območje - omejitve v prostoru
        - funkcionalni vidik 1:25000 (PDF 15,8 MB)
        - varstveni vidik 1:25000 (PDF 13,1 MB)
Ureditvena situacija (vse PDF ca. 2 - 5 MB):
    list 19    list 20    list 21    list 22    list 23
Parcelna situacija (vse PDF):
    list 19    list 20    list 21    list 22    list 23

Okoljsko poročilo za M2/1 Rogaška Slatina - Trojane
    naslovnica    izdelovalec    vsebina
    0. povzetek (PDF
    I. osnove (PDF)
    II. podatki o planu (PDF)
    III. stanje okolja, izhodišča za pripravo okojskega poročila, ... (PDF
    IV. skupna presoja (PDF)
    V. viri in literatura (PDF)
    VI. priloge (PDF)
        okoljski cilji in kazalci okolja (PDF)
    VII. revizije okoljskega poročila (PDF)
        poročilo o reviziji Okoljskega poročila (PDF)
        revizija dela poročila - ohranjanje narave (PDF)
        poročilo o upoštevanju pripomb revizije (PDF)

        izjava o dopolnitvi (PDF)
        ustreznost dopolnitve (PDF)
    VIII. grafične priloge (PDF)
        pregledna situacija obravnavanega območja 1:50000 (JPG)
        pregledna karta trase plinovoda in stanja okolja 1:25000 (JPG) legenda (JPG)
        (območja kmetijskih površin, gozdov, vodotoki, območja Natura 2000,
        območja ohranjanja narave, kulturna dediščina)
        pregledna karta trase plinovoda in stanja okolja 1:25000 (JPG) legenda (JPG)
        (poselitev, turizem in rekreacija, gospodarska infrastruktura)
        pregledna karta trase plinovoda in kakovost krajine 1:500000 (JPG)
        pregledna karta trase plinovoda in območij omilitvenih ukrepov 1:25000 (JPG) legenda (JPG)
        (območja kmetijskih površin, gozdov, vodotoki, območja Natura 2000,
        območja ohranjanja narave, kulturna dediščina)
        pregledna karta trase plinovoda in območij omilitvenih ukrepov 1:25000 (JPG) legenda (JPG)
        (poselitev, turizem in rekreacija, gospodarska infrastruktura)

    Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje na varovana območja (PDF 9,6 MB)

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT