Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2004

Uradni list RS št. 139, 28. 12. 2004
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec

Uradni list RS št. 134, 16. 12. 2004
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
Odlok o turistični taksi v Občini Žalec
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec

Uradni list RS št. 128, 30. 11. 2004
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

Uradni list RS št. 125, 22. 11. 2004
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1663/3 k.o. Studence
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2004

Uradni list RS št. 123, 18. 11. 2004
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi

Uradni list RS št. 117, 29. 10. 2004
Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Uradni list RS št. 92, 19. 8. 2004
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Uradni list RS št. 86, 5. 8. 2004
Odlok o ureditvenem načrtu kamnoloma Velika Pirešica

Uradni list RS št. 82, 27. 7. 2004
Spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec

Uradni list RS št. 54, 20. 5. 2004
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1172/2 k.o. Šempeter
Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec

Uradni list RS št. 52, 10. 5. 2004
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2003

Uradni list RS št. 51, 7. 5. 2004
Spremembe in dopolnitve programa priprave ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica

Uradni list RS št. 45, 29. 4. 2004
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za Mlekarno Celeia
Pravilnik za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1506/7 k.o. Levec
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirnih površin v Občini Žalec
Odlok o ureditvi cestnega prometa
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žalec

Uradni list RS št. 41, 22. 4. 2004
Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
Sklep o ceni storitve osebna pomoč v Občini Žalec
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«

Uradni list RS št. 7, 27. 1. 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji

Uradni list RS št. 5, 22. 1. 2004
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT