Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 2017

UL št. 82, 21.12.2018
Sklep o valorizaciji točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019
Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2019

UL št. 81, 14.12.2018
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

UL št. 79, 7.12.2018
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec

UL št. 67, 19.10.2018
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib

UL št. 64, 28.9.2018
Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije in imenovanju člana Občinske volilne komisije
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 58, 31.8.2018
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-6

UL št. 52, 27.7.2018
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

UL št. 51, 20.7.2018
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika in člana občinske volilne komisije
Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine

UL št. 50, 20.7.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec
Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec

UL št. 40, 12.6.2018
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZL-2

UL št. 39, 8.6.2018
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Liboje

UL št. 37, 1.6.2018
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Žalec
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

UL št. 36, 30.5.2018
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje predvidenega OPPN PCAG III)

UL št. 32, 11.5.2018
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd III

UL št. 28, 20.4.2018
Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2017
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

UL št. 21, 30.3.2018
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

UL št. 16, 9.3.2018
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020

UL št. 14, 2. 3. 2018
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2018
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2018
Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec

UL št. 12, 26. 2. 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT