Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic  
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje Občinskega sveta z dne 21. decembra 2017 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja člana Odbora za negospodarske javne službe ter imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (prva in druga obravnava) - gradivo se nahaja v področju Proračun
povezava
4. točka  Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2018 ter Letnega programa kulture v Občini Žalec za leto 2018
šport
kultura
5. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2018 (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020 (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predstavitev osnutka ZERO WASTE zaveze in načrta ukrepov
dopis
zaveza
ukrepi
12. točka  Poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o delu in porabi sredstev v letu 2017  
13. točka  Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2018  
14. točka  Predlog odpisa neizterljivih terjatev
gradivo
15. točka  Aktualne informacije  
16. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori 22 seje
Mladim prijazna občina
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta s predlogom dnevnega reda
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališče
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje Občinskega sveta z dne 23. novembra 2017 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog terminskega programa dela Občinskega sveta za leto 2018 ter programa dela občinskega sveta za leto 2018 (prva obravnava) s poročilom o realizaciji Programa dela Občinskega sveta za leto 2017
dopis
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (druga obravnava)
dopis
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
dopis
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
gradivo
6. točka  Potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec
dopis
obrazložitev
elaborat
položnica
7. točka  Informacija o pristopu k projektu ZERO WASTE Občina Žalec
gradivo
8. točka  Informacija o stanju na področju stanovanjskega gospodarstva
gradivo
9. točka  Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta »Občina po meri invalida«
dopis
poročilo
načrt
dopisi
10. točka  Obravnava Sklepa komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
gradivo
11. točka  Aktualne informacije
škoda po neurju
zimska služba
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic redne seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za prostor in gospodarstvo
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje Občinskega sveta z dne 19. oktobra 2017 in potrditev zapisnikov
poročilo
zapisnik 20. seje
zapisnik o delu (DS)
zapisnik o volitvah (DS)
2. točka  Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda »Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
3. točka  Predlog:  
 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP PO-3/2 (Ponikva)
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
ureditvena situacija
prometna situacija
 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (prva obravnava)
dopis
besedilo odloka
obrazložitev
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
5. točka  Predlog Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (prava obravnava)
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
6. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020
dopis
obrazložitev
besedilo pravilnika
8. točka  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec
dopis
obrazložitev
besedilo sklepa
izračun JZ
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic redne seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališče
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališče
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje z dne 29. junija 2017 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog izvolitve elektorjev in predlog določitve kandidata za člana Državnega sveta
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017 (prva in druga obravnava) - gradivo je objavljeno v področju Proračun
amandmaji
stališča
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec za leto 2017/2018
gradivo
6. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec v letu 2015 in 2016
gradivo
7. točka  Aktualne informacije
Tomšičeva ulica
sanacija vodotokov
energetska sanacija
občina po meri invalidov
bivalna enota
PC južno od železnice
LTO Žalec
LTO Žalec opis
menjalnica knjig
8. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori 19. seja
vprašanja 20. seje
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje z dne 20. aprila 2017, 4. korespondenčne seje in 5. korespondenčne seje Občinskega sveta ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
poročilo-priloga
zapisnik 18r
zapisnik 4k
zapisnik 5k
2. točka  Predlog: Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2017, Sklepa o imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov ter Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
priznanja
predstavniki
soglasje
3. točka  Predlog premoženjskih zadev: Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra
dopis
sklep z obrazložitvijo
4. točka  Predlog: Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŽALEC ŽA-1/12 in Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje ŽALEC ŽA-1/12
odlok OPPN (dopis)
odlok OPPN
grafika OPPN
program (dopis)
program opremljanja
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
gradivo
odlok
grafika
6. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (prva in druga obravnava) – sprememba števila članov občinskega sveta
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Obravnava informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva v Občini Žalec v letu 2016, poslovnega poročila Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2016, poslovnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2016, poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec, poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2016, poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2016, poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem) in poslovnega poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2016
gospodarstvo (dopis)
gospodarstvo (informacija)
JKP Žalec (dopis)
JKP Žalec (poročilo)
RAS Žalec (dopis)
RAS Žalec (poročilo)
ZIR, PGD (dopis)
ZIR občine (poročila)
delovanje PGD (poročila)
kultura, šport, MSOŽ (dopis)
kultura (poročilo)
šport (poročilo)
Mladinski svet (poročilo)
turizem (dopis)
turizem (poročilo)
Karierni kotiček (dopis)
Karierni kotiček (poročilo)
9. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – pregled pravilnosti, zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi (predloži NO)
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
OMCO Feniks
ukrepi OMCO Feniks
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
vprašanja in pobude
odgovori
obrazec
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
Točka Opis Gradivo
 Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče v Celju
gradivo
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje Občinskega sveta z dne 16. februarja 2017 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
vprašanja in pobude
obrazec
3. točka  Predlog imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
4. točka  Stališče Občine Žalec do predloga strokovnih podlag za celovito urejanje porečja Savinje na območju Občine Žalec
dopis
poročilo
povezava
5. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
gradivo
6. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2017 (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Sprememb in dopolnitev statuta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2016 (gradivo se nahaja v področju Proračun)
dopis
9. točka  Obravnava poslovnih poročili za leto 2016 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
dopis
priloge
povezava
10. točka  Soglasje k Spremembam in dopolnitvam statuta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2015, Poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 in plan dela za leto 2017 ter Informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec (PP Žalec)
poročilo MIR
poročilo SPV
informacije PP Žalec
12. točka  Aktualne informacije
čiščenje okolja 2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
vabilo
 
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
vabilo
 
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje Občinskega sveta z dne 22. decembra 2016 in 3. korespondenčne seje 20. januarja 2017 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo 16 redne seje
zapisnik 16 redne seje
zapisnik koresp. seje
pojasnilo
2. točka  Predlog mnenj, imenovanj in zamenjav v delovnih telesih ter predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov
mnenje UPI
imenovanje II. OŠ Žalec
imenovanje Odbor FPP
spremembe pravilnika
3. točka  Predlog premoženjskih zadev: predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra in predlog Sklepa o podelitvi stavbne pravice JZ Dom Nine Pokorn
ukinitev JD
situacija
stavbna pravica
situacija
4. točka  Potrditev predloga cene Pomoč družini na domu
gradivo
5. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2017 in Poročilo o realizaciji programa dela Občinskega sveta za leto 2016
gradivo
poročilo o delu
6. točka  Predlog Sprememb in dopolnitev statuta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Celostne prometne strategije Občine Žalec
dopis
strategija
8. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
gradivo
situacija
11. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Staro mestno jedro Žalec
gradivo
12. točka  Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
pogoji
začetek postopka
13. točka  Predlog Letnega programa za področje kulture in Letnega programa za področje športa
kultura
šport
14. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2016 in seznanitev s planom dela v letu 2017
poročilo
plan dela
15. točka  Poročilo o izvajanju omilitvenih ukrepov, OMCO Feniks
gradivo
16. točka  Aktualne informacije
azbest
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
vabilo OS
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 stališča
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
vabilo
 stališča
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 stališča
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
vabilo
 stališča
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 15. redne seje Občinskega sveta z dne 17. novembra 2016 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Terminskega plana Občinskega sveta za leto 2017
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN HR - 4 Hramše (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Južno od železnice (ŽA 1/19) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (prva in druga obravnava)
načrt
situacija
opremljanje
6. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva in druga obravnava)
načrt
situacija
opremljanje
7. točka  Predlog Odloka o proračunu za leto:  
 2017 - amandmaji se vlagajo do 19.12.2016 do 24. ure
dopis
kazalo 2017
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razv. programov
obrazložitve
 
amandma Župan
amandma Krulec
amandmaji Posedel
stališče
 2018 - amandmaji se vlagajo do 19.12.2016 do 24. ure
dopis
kazalo 2018
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razv. programov
obrazložitve
 
odgovori na pripombe
primerjava splošni del
primerjava posebni del
8. točka  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2017 do 2020
gradivo
program
10. točka  Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava dokončnega poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru: Poslovanja Občine Žalec - Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015; Izvedbe javnega naročila »Gradnja fontane v Žalcu« in Izvedbe javnega naročila »Nakup programirane točilne naprave«
gradivo
stališče Posedel
12. točka  Predstavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta projekta Občina po meri invalida
gradivo
analiza stanja
načrt
13. točka  Aktualne informacije
celostna prometna strategija
oskrba s pitno vodo
ravnanje z azbestnimi odpadki
skulptura v krožišču
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 18. oktobra 2016 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
3. točka  Predlog programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2017 do 2020
dopis
program
4. točka  Seznanitev s strategijo lokalnega razvoja za LAS Spodnje Savinjske doline
dopis
gradivo
5. točka  Aktualne informacije: • predstavitev kulinaričnega turističnega produkta in • predstavitev kolesarskega turističnega produkta
kulinarika
kolesarstvo
6. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
vabilo
obrazložitev
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
vabilo
 stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
vabilo
 stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje Občinskega sveta z dne 16. junija 2016 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog mnenja k imenovanju kandidatov/kandidatk za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v letu 2017 in 2018 ter Sklepa o višini financiranja posameznega svetnika v letu 2017 in letu 2018
politične stranke
svetniki, svetniške skupine
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017 (prva obravnava)
dopis
kazalo 2017
odlok 2017
splošni del 2017
posebni del 2017
stanovanjski sklad 2017
NRP 2017-2020
obrazložitve 2017
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (prva obravnava)
dopis
kazalo 2018
odlok 2018
splošni del 2018
posebni del 2018
stanovanjski sklad 2018
NRP 2018-2021
obrazložitve 2018
5. točka  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
predlog odloka
6. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda: I. Osnovna šola Žalec; Osnovna šola Griže; Osnovna šola Petrovče; Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
I. OŠ Žalec
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
8. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JVIZ Vrtci občine Žalec za šolsko leto 2016/2017
gradivo
9. točka  Predlog Sklepa o zaključku postopka javno zasebnega partnerstva
gradivo
10. točka  Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Žalec
gradivo
načrt
izjava izdelovalca
11. točka  Predlog razglasitve Občine Žalec za območje brez trgovinsko – investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA
gradivo
12. točka  Obravnava dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec o izvedbi nadzora:
gradivo
 Občine Žalec - zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2014
gradivo
 Občine Žalec – dodelitve sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Žalec, ki jih bo v letu 2015 in 2016 sofinancirala občina Žalec iz občinskega proračuna
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva Galicija prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva Gotovlje prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Grifon prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva mešani planinski pevski zbor Žalec prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva Petrovče prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
13. točka  Aktualne informacije
celostna prometna strategija
kronologija OMCO Feniks
projekt Eko kamp Vrbje
kandidatura PC AG
kandidatura EFE 2017
bivalna enota
večgeneracijski centri
energetska sanacija
fontana Zeleno zlato
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
vprašanja in pobude
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje OS
sklic seje OS
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
sklic
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
sklic
 stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje Občinskega sveta z dne 21. aprila 2016 in 2. korespondenčne seje z dne 20. maja 2015 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 12. seje
zapisnik 2. korespondenčne seje
2. točka  Predlog:  
 sklepa o imenovanju častnega občana Občine Žalec
častni občan
 sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2016
priznanja
 soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
direktor MSK
3. točka  Obravnava informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva v Občini Žalec za leto 2015
gradivo
poročilo
4. točka  Obravnava pisma o nameri za ustanovitev Zadruge Savinjske regije
gradivo
5. točka  Obravnava:  
 poslovnega poročila Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za leto 2015
gradivo
poročilo JKP
 poslovnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2015
gradivo
poročilo RAS
 poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec
gradivo društev
poročilo MS
 poročilo o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2015
gradivo
poročilo ZiR
 poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2015
poročilo PGD
 poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem)
poročilo kultura
predstavitev kultura
poročilo šport
predstavitev šport
poročilo turizem
 poročilo o delu CIPS
gradivo
6. točka  Predlog Odloka:  
 o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Zaloške Gorice ZŠ -1
gradivo
odgovori na pripombe
načrt
 o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ -1 (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka:  
 o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) HR - 4 Hramše
gradivo
odlok
načrt zasnove
zbirna karta GJI
promet
kanalizacija
 o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR - 4 Hramše (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika za sofinanciranje obnove stavb na območju Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
amandma
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Sklepa o novih cenah gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (SIMBIO d.o.o.)
gradivo
elaborat obdelave
elaborat odlaganja
11. točka  Aktualne informacije
EKOCI COOP
soglasje LEK občine
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje OS
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
sklic
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
sklic
 stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje Občinskega sveta z dne 18. februarja 2016 in potrditev zapisnika te seja
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2015 (gradivo objavljeno na podstrani Proračun)  
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2016 (prva in druga obravnava) (gradivo objavljeno na podstrani Proračun)
amandma 1
amandma 2
stališče do amandmajev
4. točka  Obravnava: Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2015, Informacija o varnostni problematiki na območju Občine Žalec (PP Žalec), Poročilo o delu sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2015 in plan dela za leto 2016
dopis MIR
poročilo MIR
varnostna problematika
poročilo SPV
5. točka  Obravnava in sprejem poslovnih poročil za leto 2015 za javne zavode s področja negospodarstva, ki so sofinancirani iz proračuna
dopis
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci občine
Lekarne Žalec
ZKŠT Žalec
II. OŠ Žalec
GŠ Žalec
MSK Žalec
UPI Žalec
RŠS Celje
ZD Žalec
6. točka  Predloga programov kulture v Občini Žalec za leto 2016 in športa v Občini Žalec za leto 2016
kultura
šport
7. točka  Predloga sklepov o: določitvi cen programov vrtcev, soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu«
programi vrtcev
pomoč družini
8. točka  Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno enoto F1
gradivo
čistopis
10. točka  Predlog Odloka o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika za sofinanciranje obnove stavb na območju Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – pregled pravilnosti, zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi – področje javnih naročil za leto 2014 (postopek oddaje javnega naročila za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest)
dopis
poročilo
13. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
tržnica Žalec
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 stališče Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 stališče Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 stališče Odbora za negospodarske javne službe
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 10. redne seje Občinskega sveta z dne 17. decembra 2015, 1. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne z 25. januarja 2016 in 1. izredne seje Občinskega sveta z dne 4. februarja 2016 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 10. redne
zapisnik 1. korespodenčne
zapisnik 1. izredne
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec in predlog imenovanja članov delovnih teles Občinskega sveta
potrditev mandata
delovna telesa
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016 (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno enoto F1
gradivo
grafika
6. točka  Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za enoto urejanja prostora (EUP) Zaloška Gorica ZŠ – 1 v Žalcu
gradivo
grafika
7. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – ljudska univerza Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog dopolnitve Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Žalec za področje javnih naročil v letu 2013: Prenova starega mestnega jedra Žalec, poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2015 in seznanitev Občinskega sveta s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2016
nadzor SMJ
poročilo 2015
plan 2016
11. točka  Informacija o problematiki ogrevanja, upravljanja stanovanj, vzdrževanja stanovanj in lastništva v Žalcu
gradivo
dopolnitev informacije
stališče
12. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
gradivo
obrazec
vprašanja in pobude
1. izredna seja - 4.2.2016
Točka Opis Gradivo
 Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 sklic
sklic
 Ponovno mnenje in odločanje o nameri in aktivnostih vodstva Občine Žalec za postavitev Fontane piv v Mestnem parku Žalec
zahteva
gradivo
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
gradivo
sklep
10. redna seja - 17.12.2015
Točka Opis Gradivo
 vabilo
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje z dne 19. novembra 2015 in seje z dne 3. decembra 2015 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 9. seje
zapisnik seje
2. točka  Predlog imenovanja članov sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in predlog imenovanja sodnikov porotnikov
gradivo
3. točka  Poročilo o realizaciji programa dela Občinskega sveta za leto 2015 s predlogom terminskega plana Občinskega sveta za leto 2016 in predlogom Programa dela Občinskega sveta za leto 2016 (prva obravnava)
gradivo
4. točka  Lokalni energetski koncept Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
koncept
5. točka  Predlog Odloka Spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO -7 (SD OPPN LO-7)
gradivo
6. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
8. točka  Predlog pobude Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta za spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec in Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
9. točka  Informacija v višini dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v letu 2015
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
zbirni center
poplavna ogroženost
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
terenska seja - 3.12.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
potek seje
 Sodelovanje Občine Žalec, RAS, RASR in gospodarskih družb
predstavitev
 Kmetijstvo v občini Žalec
predstavitev
 Turizem v občini Žalec
predstavitev
 Regijski center za zdravo in aktivno življenje - EKO kamp Vrbje
predstavitev
 Fontana piv
predstavitev
 Obnova vaškega jedra Petrovč
predstavitev
 Antična nekropola - ureditev arheološkega parka
predstavitev
 Mladi v občini Žalec
predstavitev
9. redna seja - 19.11.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje z dne 22. oktobra 2015 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja namestnika člana občinske volilne komisije
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitve Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
6. točka  Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja enote urejanja prostora (EUP) Vrbje VR-3/2
gradivo
7. točka  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
gradivo
8. točka  Lokalni energetski koncept Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
koncept
9. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja OŠ Griže za leti 2013 in 2014
gradivo
stališče župana
10. točka  Poročilo o delu komisije za določitev nevzdrževanih objektov na območju Občine Žalec
gradivo
11. točka  Predlog Sklepa o odpustu dolgov občanov na podlagi določb Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
planet
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovor Sipro
odgovor dom upokojencev
vprašanja in pobude
8. redna seja - 22.10.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. redne seje z dne 18. junija 2015 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: - imenovanja občinske volilne komisije in - seznanitve z mnenjem k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Risto Savin Žalec  
3. točka  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec
gradivo
4. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (prva in druga obravnava)
gradivo
amandma
5. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN LO 4/4 (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Informacija o: - vstopu Občine Žalec v zeleno shemo slovenskega turizma in - Skladu dela Savinjske regije
dopis
zelena shema
sklad dela
8. točka  Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
grafični del
9. točka  Predlog spremembe in dopolnitve cenika pokopališko pogrebnih storitev
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
vprašanja in pobude
7. redna seja - 18.6.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. redne seje z dne 16. aprila 2015 ter seje z dne 20. maja 2015 izvedene na terenu in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 6. redne
zapisnik terenske
2. točka  Predlog:  
 - sklepa o imenovanju častnega občana Občine Žalec
gradivo
 - sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2015
gradivo
 - predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Žalec
gradivo
 - imenovanj predstavnika ustanovitelja: v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec, v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
gradivo
5. točka  Predlog odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta LO 4/4
gradivo
grafika
6. točka  Poročilo:  
 - o varnostni situaciji v Občini Žalec
gradivo
 - o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec in poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2014
gradivo
7. točka  Poslovno poročilo:  
 - Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za leto 2014
gradivo
poročilo
 - Razvojne agencije Savinja za leto 2014, - Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec za leto 2014, - Sklada dela savinjske regije
gradivo
poročilo RAS
poročilo CIPS
poročilo Sklad
 - Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze športnih društev Občine Žalec in Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2014
kultura, šport
turizem
8. točka  Informacija o rezultatih poslovanja gospodarstva Občine Žalec v letu 2014
gradivo
informacija
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Soglasje za sklenitev pogodb in zagotovitev virov sredstev za: a) energetsko sanacijo doma II slovenskega tabora s prizidkom, b) sanacijo plazu na LC 490090 (odsek 490091 Liboje – Zagreben - Zabukovica)
gradivo
11. točka  Informacija o prejetih soglasjih pristojnih ministrstev k Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
12. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Žalec o poslovanju z javnimi sredstvi za leti 2013 in 2014 za društva: Odbojkarsko društvo Šempeter, Odbojkarsko društvo Spodnja Savinjska dolina Šempeter, Karate klub Žalec, Planinsko društvo Zabukovica in Zvezo športnih društev Žalec ter Župnije Griže in seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora preteklega mandata 2010 do 2014
poročila 2015
poročila 2014
13. točka  Aktualne informacije  
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
vprašanja in pobude
terenska seja - 20.5.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Predstavitev dela in projektov v krajevnih skupnostih in mestni skupnosti
seznam ogledov
trasa
2. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
gradivo
6. redna seja - 16.4.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. seje z dne 23. januarja 2015 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog:  
 - sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
gradivo
stroški - volive župana
stroški - volitve OS
 - imenovanja članice Nadzornega odbora JKP Žalec d.o.o. in članic Odbora za razvoj obrti in podjetništva
gradivo
3. točka  Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2015
gradivo
4. točka  Predlog Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
gradivo
5. točka  Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2014
gradivo
 - poslovna poročila:
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
Lekarne
Lekarne RP
ZKŠT
II. OŠ Žalec
GŠ Žalec
MSK Žalec
MSK Žalec RP
UPI Žalec
UPI Žalec RP
RŠS Celje
RŠS Celje RP
ZD Žalec
6. točka  Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014 na območju Občine Žalec
gradivo
7. točka  Poročilo o delu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2014
gradivo
8. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna občine Žalec za leto 2014
gradivo
kazalo
zaključni račun
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
prerazporeditve
poraba rezerve
9. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje LO-7
gradivo
grafika
10. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje VR-1/3
gradivo
grafika
12. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba)
gradivo
grafika sprememb
grafika celote
13. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Petrovče
gradivo
grafika
14. točka  Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
15. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
16. točka  Predlog:  
 - Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec d.o.o. (druga obravnava)
gradivo
 - Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Žalec d.o.o. (druga obravnava)
gradivo
17. točka  Potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec
gradivo
elaborat
izračun
18. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
plaz Zagreben
kanalizacija Šempeter
19. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
odgovor Krulec
odgovor Posedel
obrazec
vprašanja in pobude
5. redna seja - 23.2.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
dopis
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. seje z dne 17. decembra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa:  
 o določitvi zneska za financiranju posameznega svetnika v okviru svetniških skupin
gradivo
 o določitvi števila članov komisije za mandatna vprašanja volitve imenovanja ter priznanja
gradivo
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2015
gradivo
pripomba Stanislav Jerman
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (druga obravnava) - amandmaji se vlagajo do 19.2.2015 do 24. ure.
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
popravek NRP
obrazložitve
 
amandmaji Jože Krulec
amandmaji Lojze Posedel
amandmaji Rok Sedminek
stališča do amandmajev
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (druga obravnava) - amandmaji se vlagajo do 19.2.2015 do 24. ure.
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
 
amandmaji Jože Krulec
amandmaji Rok Sedminek
stališča do amandmajev
 
seznam pripomb
pripombe 1-7
pripombe 8-16
odgovori na pripombe
primerjava 1. in 2. obravnave
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (SD OPPN Žalec zahod)
gradivo
predlog
grafika
6. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog letnega programa športa v letu 2015
gradivo
9. točka  Predlog ukinitve javnega dobra
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
poročilo - kanalizacija
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
4. redna seja - 17.12.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. seje z dne 20. novembra 2014 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog terminskega plana sej Občinskega sveta v letu 2015 in predlog programa dela Občinskega sveta za leto 2015
plan sej
program dela
amandma
3. točka  Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
gradivo
imenovanja
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski
razvojni programi
obrazložitve
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
razvojni programi
obrazložitve
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (druga obravnava)
gradivo
amandma 1
amandma 2
amandma 3
6. točka  Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec – prenova v letu 2014
gradivo
program
priloga A
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
7. točka  Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Žalec (SEAP)
gradivo
program
8. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
3. redna seja - 20.11.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 2. seje z dne 6. novembra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlogi:  
 potrditve mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
 izvolitve kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec (predlog liste kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec)
gradivo
 sklepa o razrešitvi in imenovanju v delovnih telesih občinskega sveta
gradivo
 sklepa o financiranju političnih strank
gradivo
 sklepa o višini sredstev za financiranje posameznega svetnika
gradivo
 pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (prva in druga obravnava)
predlog
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt RP
obrazložitve
prerazporeditve
rezerva
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javne komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva obravnava) ter predlog odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji VVZ vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2014/2015
gradivo
7. točka  Informacija o povzetku regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 do 2016 za savinjsko statistično regijo
gradivo
8. točka  Aktualne infomacije  
9. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
evidenca 2010-2014
sodni postopki
obrazec
vprašanja in pobude
2. redna seja - 6.11.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 1. konstitutivne seje z dne 23. oktobra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec in ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o določitvi števila članov stalnih delovnih teles in imenovanju predsednika in članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta
gradivo
4. točka  Aktualne informacije  
5. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
vprašanja in pobude
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
Točka Opis Gradivo
 Sklic konstitutivne seje
sklic
1. točka  Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi  
2. točka  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
poročilo - izid Občinski svet
poročilo - izid Župan
3. točka  Imenovanje komisije za potrditev mandatov  
4. točka  Poročilo komisje za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta  
5. točka  Potrdilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za Župana  
6. točka  Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
poziv za formiranje svetniških skupin
7. točka  Razno  
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
Točka Opis Gradivo
 Sklep o najemu zemljišč v SMJ Žalec
gradivo
 Zapisnik 6. korespondenčne seje
zapisnik
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
Točka Opis Gradivo
 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče
gradivo
 Zapisnik 5. korespondenčne seje
zapisnik
 Zapisnik 27. redne seje
zapisnik
27. redna seja - 19.6.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Zapisnik Odbora za finance, proračun in premoženje
zapisnik
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 26. redne seje z dne 22. maja 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novo Celje
gradivo
situacija
4. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Liko Liboje
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NIVO PGM Žalec
gradivo
situacija
amandma
6. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
amandma
9. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
11. točka  Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja Rdečega križa Slovenije, območna enota Žalec in JKP Žalec
gradivo RK
gradivo JKP
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
obrazec
odgovor financiranje društev
26. redna seja - 22.5.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališča
 Stališče Odbora za socialo
stališče
 Stališče Odbora za mladino
stališče
 Stališče Odbora za stanovanjske zadeve
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 25. redne seje z dne 20. marca 2014 in 4. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 25. redne seje
zapisnik 4. korespondenčne seje
2. točka  Predlogi: - imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, - mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, - sklep o podelitvi priznanj za leto 2014, - sklep o povračilu stroškov volilne kampanje
ZKŠT Žalec
OŠ Petrovče
priznanja
stroški kampanje
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje-sever (prva obravnava)
gradivo
karta
amandma
4. točka  Predlog Strategije razvoja Občine Žalec v obdobju 2014 do 2020 s predlogom stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020, programa mladih za obdobje 2014 do 2020 in programa kulture za obdobje 2014 – 2020 (druga obravnava)
spremno gradivo
strategija
kultura
mladi
stanovanja
5. točka  Obravnava letnih poročil za leto 2013: - Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., - Razvojne agencije Savinja Žalec, - Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
spremno gradivo
JKP Žalec
odgovor JKP
RA Savinja
CIPS Žalec
6. točka  Obravnava poročil o delovanju Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze športnih društev Občine Žalec in Zveze turističnih društev Občine Žalec
poročilo KD, ŠD
poročilo TD
7. točka  Informacija o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec v letu 2013
gradivo
8. točka  Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013
povezava
9. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
14. točka  Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
gradivo
15. točka  Predlog: - sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - javnega dobra v lasti Občine Žalec, - sklepa o odpisu zapadlih terjatev najemnikov neprofitnih stanovanj Občine Žalec
ustanovitev - gradivo
ustanovitev - sklep
ukinitev - gradivo
ukinitev - sklep
terjatve - gradivo
16. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
gradivo
17. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
gradivo
18. točka  Predlog Sklepa o uvrstitvi dela kanalizacije v proračun 2014 in načrt razvojnih programov za leto 2014 ter potrditev povečanja investicije za obnovo javne poti št. JP 990911 Verdnik – Zg. konec v Migojnicah
gradivo
19. točka  Predlog Sklepa o spremembi priloge Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec
gradivo
prikaz sprememb
prikaz novo stanje
20. točka  Aktualne informacije
poročilo - čistilna akcija
informacija SMJ Žalec
pomoč po poplavah
21. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
odgovor JKP
obrazec
vprašanja, pobude
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
Točka Opis Gradivo
 gradivo 4. korespondenčne seje
gradivo
25. redna seja - 20.3.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 20. februarja 2014 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
gradivo
glasovanje
3. točka  Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013
gradivo
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
Lekarna
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Knjižnica
UPI Žalec poročilo
UPI Žalec izkazi
RŠS Celje
ZD Žalec
4. točka  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Štore, Laško in Žalec
gradivo
poročilo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
odlok
situacija
amandma
6. točka  Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje severovzhodnega dela naselja Šempeter
gradivo
odlok
situacija
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
gradivo
situacija
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit
gradivo
stališča
9. točka  Predlog pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Polzela in Žalec za vodovodni sistem Šempeter – Polzela
gradivo
10. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine za preteklo leto 2013
gradivo
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
24. redna seja - 20.2.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje z dne 18. decembra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih
dopis
gradivo
priloga1
priloga2
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (prva obravnava)
dopis
gradivo
 Predlog Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec
gradivo
prikaz območij
4. točka  Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
6. točka  Predlog: • dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014 in • sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
dopis načrt
načrt ravnanja s premoženjem
dopis javno dobro
ustanovitev javnega dobra
7. točka  Predlog Strategije razvoja občine Žalec za obdobje 2014 do 2020 (prva obravnava)
dopis
gradivo
 Priloga 1: Analiza stanja (dokumentarni del)
gradivo
 Priloga 2: Analiza razvojnih pričakovanj lokalnega prebivalstva, poslovnežev in strokovne javnosti (mnenjska raziskava)
gradivo
 Priloga 3: SWOT analiza po področjih razvoja – rezultati delavnic
gradivo
 Priloga 4: Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014 – 2020, oktober 2013
gradivo
 Priloga 5: Lokalni program mladih v občini Žalec za obdobje 2014 – 2020, december 3013
gradivo
 Priloga 6: Stanovanjski program Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020, januar 2014
gradivo
 Priloga 7: Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2012 - 2018
gradivo
 Priloga 8: Občinski prostorski načrt Občine Žalec
povezave
8. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem
dopis
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec
dopis
gradivo
10. točka  Predlog Programa športa za leto 2014
dopis
gradivo
11. točka  Predlog Programa dela občinskega sveta za leto 2014 in poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013
dopis
gradivo
12. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2014
gradivo
13. točka  Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 in program dela sveta za leto 2014
dopis
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
staro mestno jedro
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
23. redna seja - 18.12.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
proračun
odlok Zdravstveni dom
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Stališče Odbora za socialo
stališče
 Stališče Odbora za mladino
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje z dne 21. novembra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov in predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog sklepa o cenah gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (SIMBIO d.o.o.) za zbiranje, obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
gradivo
5. točka  Predlog sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja dela EUP ŽA 1/7 (Žalec zahod) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (druga obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitev
odgovori
stališče župana
7. točka  Poročilo o stanju oskrbe s pitno vodo v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog terminskega programa sej Občinskega sveta za leto 2014
gradivo
9. točka  Aktualne informacije
poplavna varnost odgovori MKO
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
22. redna seja - 21.11.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
gradivo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje z dne 24. oktobra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Informacija o varnostni situaciji v Občini Žalec
gradivo
3. točka  Predlog imenovanja članov delovnih teles občinskega sveta in imenovanja kandidata - predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
gradivo
4. točka  Predlog sklepa o financiranju političnih strank za leto 2014 in sklepa o višini sredstev za financiranje stroškov posameznega svetnika (financiranje svetniških klubov) v letu 2014
politične stranke
člani OS
5. točka  Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (prva in druga obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (prva in druga obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007-2013
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
registri
staro mestno jedro
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovor Jerman
odgovor Zupanc
obrazec
21. redna seja - 24.10.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Stališča Odbora za mladino
stališča
 Stališča Odbora za socialo
stališča
 Sklep Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
sklep
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje Občinskega sveta z dne 25. aprila 2013, 1. izredne seje z dne 4. julija 2013, 2. korespondenčne seje z dne 26. junija 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 29. julija 2013 ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 20. redne seje
zapisnik 2. korespondenčne seje
zapisnik 1. izredne seje
zapisnik 3. korespondenčne seje
2. točka  Predlog potrditve mandata članoma Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog sklepov o: - ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec - ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorica
ustanovitev
ukinitev
4. točka  Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 - Pongrac (prva in druga obravnava)
gradivo
grafika
amandma
8. točka  Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin
gradivo
10. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec v šolskem letu 2013/2014
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
12. točka  Predlog Sklepa o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka, odmerjenega na podlagi izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
gradivo
13. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava)
dopis
kazalo rebalans
odlok rebalans
splošni del rebalans
posebni del rebalans
stanovanjski sklad rebalans
načrt razvojnih programov rebalans
obrazložitve rebalans
amandma (Župan)
amandma (Vizovišek, Podpečan, Posedel, Marič)
stališče do vloženih amandmajev
14. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
15. točka  Predlog obvezne razlage 7. odstavka 73. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Žalec
gradivo
16. točka  Aktualne informacije
Planetu Zemlja prijazna občina
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori na vprašanja
obrazec
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
1. izredna seja - 4.7.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
1. točka  Predlog: - sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec, - soglasja k imenovanju direktorice JZ Žalske lekarne Žalec, - imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
2. točka  Predlog: - premoženjskih zadev, - odpis dolgov
ukinitev javnega dobra
ukinitev - obrazložitev
odpis terjatev
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
gradivo
obrazložitev
4. točka  Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
dopis
odlok
obrazložitev
priloga 1
priloga 2
priloga 3
amandma
6. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava)
dopis
odlok
obrazložitev
amandma
7. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v Drešinji vasi
dopis
odlok
obrazložitev
situacija
8. točka  Poročilo o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnji Savinjski dolini v letu 2012
gradivo
rezultati
9. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
karta nevarnih poti
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog Sklepov za potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Žalec in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žalec
gradivo
elaborat - pitna voda
elaborat - odvajanje, čiščenje
14. točka  Predlog Sklepa o cenah pokopaliških storitev (prispevek za urejanje pokopališč) za pokopališča Občine Žalec
gradivo
15. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
16. točka  Predlog Pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec
gradivo
17. točka  Aktualne informacije  
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
Točka Opis Gradivo
 Mnenja k imenovanju kandidatov/kandidatk
gradivo
20. redna seja - 25.4.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje Občinskega sveta z dne 21. marca 2013 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
3. točka  Sodelovanje v Konvenciji županov
gradivo
4. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
priloga
5. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
gradivo
priloga
6. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o priznanjih občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
11. točka  Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. za leto 2012
dopis
gradivo
12. točka  Poslovno poročilo Razvojne agencije Savinja Žalec za leto 2012
gradivo
13. točka  Letni poročili Centra za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS in Sklada dela Savinjske regije za leto 2012
gradivo
14. točka  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Vojnik, Laško in Žalec in finančni načrt za leto 2013
gradivo
15. točka  Finančni načrti javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013 (Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, Javni zavod Žalske lekarne Žalec in UPI ljudska univerza Žalec)
gradivo
16. točka  Poslovni načrt družbe Zeleno zlato d. o. o. za leto 2013
gradivo
17. točka  Aktualne informacije
poročilo - čistilna akcija
anketa - strategija razvoja
priprava ORP/RRP 2014-2020
širitev k.o. Kasaze - dopis
širitev k.o. Kasaze - priloge
18. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
19. redna seja - 21.3.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališča Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
stališče
 Stališče Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje Občinskega sveta z dne 31. januarja 2013 in potrditev zapisnika iste seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja namestnice člana občinske volilne komisije
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Obravnava poslovnih poročil javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2012
dopis
OŠ Griže - poročilo
OŠ Griže - izkaz
OŠ Petrovče - poročilo
OŠ Petrovče - izkaz
OŠ Šempeter - poročilo
OŠ Šempeter - izkaz
I. OŠ Žalec - poročilo
I. OŠ Žalec - izkaz
Vrtci - poročilo
Vrtci - izkaz
Lekarna - poročilo
Lekarna - izkaz
ZKŠT - poročilo
ZKŠT - izkaz
II. OŠ Žalec - poročilo
II. OŠ Žalec - izkaz
Glasbena šola - poročilo
Glasbena šola - izkaz
Knjižnica - poročilo
Knjižnica - izkaz
UPI - poročilo
UPI - izkaz
RŠS - poročilo
RŠS - izkaz
ZD - poročilo
ZD - izkaz
5. točka  Obravnava finančnih načrtov javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013
dopis
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Knjižnica
RŠS
6. točka  Predlog Kodeksa lokalnih funkcionarjev
gradivo
7. točka  Predlog Statuta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2013
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o priznanjih občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem (zakup), predlog Sklepa o višini najemnine za prodajni objekt in predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za gostinske vrtove v mestu Žalec
pravilnik
sklep - najemnina
sklep - vrtovi
12. točka  Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
dopis
pravilnik
13. točka  Predlog pravilnika o prevozih otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
14. točka  Obravnava zahteve o razlagi statuta in poslovnika občinskega sveta
gradivo
15. točka  Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta na podlagi ZJN (aneks k pogodbi za celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje: projekt Žalec
gradivo
16. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora
gradivo
17. točka  Aktualne informacije  
18. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovor - prometna ureditev
prometna študija 1/3
prometna študija 2/3
prometna študija 3/3
predlagana prometna ureditev
Šlandrov trg
Zdravstveni dom
vstop v Žalec - zahod
kolesarsko omrežje
začasna prometna ureditev
semafor
prometna ureditev - SMJ
odgovor - Zeleno zlato
odgovor - tržnica, delo podžupanov
odgovor - dom za starejše
odgovor - sprememba prometnega režima
18. redna seja - 31.1.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za mladino
stališča
 Stališča Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališča
 Stališča Odbora za socialo
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje Občinskega sveta z dne 22. novembra 2012 in potrditev zapisnika te seje
zapisnik
poročilo
2. točka  Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (prva in druga obravnava)
gradivo
situacija
4. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2013 s poročilom o uresničevanju program dela Občinskega sveta za leto 2012
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
NRP
obrazložitve
6. točka  Predlog Odloka o tržnem redu (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o olajšavah, oprostitvah in obročnem plačilu komunalnega prispevka in Sklepa o pogojih financiranja plačila komunalnega prispevka
gradivo
8. točka  Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2013
gradivo
9. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora o: poslovanju krajevnih ter mestne skupnosti Žalec v letu 2011 ter o poslovanju Kluba svetnikov SNS v letih 2010 in 2011
KS Galicija
KS Gotovlje
KS Griže
KS Levec
KS Liboje
KS Petrovče
KS Ponikva
KS Šempeter
KS Vrbje
MS Žalec
10. točka  Aktualne informacije
dodelitev stanovanja
Aero - okoljski vplivi
Feniks - okoljski vplivi
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
dom upokojencev
odgovor Posedel
17. redna seja - 22.11.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Odbor za finance in proračun in premoženje
stališče
 Odbor za negospodarske dejavnosti
stališča
 Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča - 15.seja
stališče - širitev
 Odbor za gospodarstvo
stališče
 Odbor za mladino
stališče
 Odbor za socialo
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje Občinskega sveta z dne 27. septembra 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članu Občinskega sveta občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog imenovanj: v odbor za stanovanjske zadeve in odbor za negospodarske dejavnosti in komisijo za pritožbe ter predstavnikov ustanovitelja v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu II. osnovna šola Žalec
glej prejšnjo točko
4. točka  Predlog: spremembe in dopolnitve Letnega načrta nepremičnega premoženja za leto 2012 ter odpisa zapadlih terjatev najemnikov stanovanj
dopis načrt
spremembe načrta
odpis terjatev
5. točka  Predlog Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o mladini v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog odloka o tržnem redu (prva obravnava)
gradivo
13. točka  Predlog dopolnitve Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
gradivo
14. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
gradivo
15. točka  Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških društev in klubov
gradivo
16. točka  Predlog sklepa: o financiranju političnih strank ter o višini sredstev za financiranju posameznega svetnika
politične stranke
posamezen svetnik
17. točka  Predlog sklepa o širitvi stavbnega zemljišča za kmetijsko gospodarstvo
predlog sklepa
obrazložitev
prikaz parcel
priloge
18. točka  Informacija o nadgradnji organiziranosti turizma v občini Žalec in v Spodnji Savinjski dolini
gradivo
19. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora: Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru zavoda za kulturo šport in turizem Žalec in Dokončno poročilo o izvedbi nadzora Mladinskega sveta Občine Žalec
gradivo
stališče
20. točka  Aktualne informacije
hrup
21. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
Odgovor - energetska sanacija stavb
Odgovor - glasovalne naprave
obrazec
16. redna seja - 27.9.2012
Točka Opis Gradivo
sklic  
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
stališče
 Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Odbor za gospodarstvo
stališče
 Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Odbor za socialo
stališče
 Odbor za mladino
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 15. redne seje Občinskega sveta z dne 21. junija 2012 in korespondenčne seje z dne 29. avgusta 2012 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 15. redne seje
zapisnik 1. korespondenčne seje
2. točka  Obvestilo o odstopu članice Občinskega sveta
obvestilo
3. točka  Izvolitev elektorjev in kandidatov za člane Državnega sveta
predlog
priloge
4. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja PC Arnovski gozd II (druga obravnava) - gradivo je objavljeno v 7. točki 15. redne seje
dopis Hypo Leasing
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
5. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
gradivo
7. točka  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2012 (prva in druga obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvoj. programov
obrazložitve
amandma
8. točka  Predlog Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o mladini v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Aktualne informacije
greznice
izvršba
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovor - donatorstvo
odgovor - hrup
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Predlog za imenovanje
gradivo
15. redna seja - 21.6.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 24 maja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o podelitvi priznanj za leto 2012
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Obravnava rezultatov poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec
dopis
poročilo
5. točka  Predlog Odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (druga obravnava)
dopis
odlok
program
obrazložitev
8. točka  Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
gradivo
11. točka  Poročilo o zbiranju odpadnega papirja in baterij za šolsko leto 2011/2012, pregled donacij in predlog nagrad
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
OŠ Griže
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovor Krulec
odgovor Posedel
obrazec
14. redna seja - 24.5.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče 1
stališče 2
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje Občinskega sveta z dne 19. aprila 2012 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
zapisnik RaSr
2. točka  Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
gradivo
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever (druga obravnava)
gradivo
obseg območja
vzhodni del
zahodni del
5. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod (druga obravnava)
gradivo
obseg območja
6. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (prva obravnava)
gradivo
obseg območja
predvidena pozidava
7. točka  Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 117/04) (prva in druga obravnava)
gradivo
izsek
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtci občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predstavitev poslovnih poročil: Razvojne agencije Savinja, Žalec, Sklada dela Savinjske regije, Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec – CIPS ter Zveze turističnih društev Občine Žalec
dopis
RAS
Sklad dela
CIPS
ZTD
10. točka  Predstavitev poročil Zveze kulturnih društev Občine Žalec in Zveze športnih društev Občine Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora o izvedbi Nadzora poslovanja svetniških klubov v letu 2010 in 2011
dopis
DESUS
LDS
Za razvoj Občine Žalec
Za skladen razvoj Občine Žalec
NSi
SD
SDS
SMS
SLS
SNS
Za prihodnost Občine Žalec
Zares
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec PDF
obrazec DOC
13. redna seja - 19.4.2012
Točka Opis Gradivo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Zapisnik Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
zapisnik
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje Občinskega sveta z dne 28. februarja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: - izvolitve predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije - imenovanja predstavnika ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec - imenovanj v delovna telesa Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012
gradivo
parcela 1720/15
parcela 2107/1
parcela 2107/2
parcela 2118/2
parcela 1499/1
4. točka  Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2012
gradivo
5. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2011
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
6. točka  Predlog odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever (prva obravnava)
odlok
obrazložitev
program
priloga A
priloga B1
priloga B2
priloga C1
priloga C2
priloga D1
priloga D2
priloga E1
priloga E2
priloga F1
priloga F2
8. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod (prva obravnava)
odlok
obrazložitev
program
priloga A
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
priloga F
9. točka  Predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave
gradivo
12. točka  Predlog letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata
gradivo
14. točka  Predstavitev poslovnih poročil javnih zavodov katerih: - ustanoviteljica je Občina Žalec:(Vzgojno izobraževalni zavod I. osnovna šola Žalec, Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Šempeter, Vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola Griže, Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Petrovče, Vzgojno izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec, Zavod za kulturo šport in turizem Žalec, Javni zavod Žalske lekarne Žalec) - soustanoviteljica je Občina Žalec: Vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Risto Savin Žalec, Javna zavod UPI ljudska univerza, Javni zavod Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, Javni zavod Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Vzgojno izobraževalni zavod II. osnovna šola Žalec, Regijsko visokošolsko središče Celje)
gradivo
15. točka  Poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2011 in seznanitev z obsegom načrtovanih aktivnosti iz programa dela za leto 2012 s predlogom stališč
poročilo
16. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
12. redna seja - 28.2.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje Občinskega sveta z dne 26. januarja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog mnenja k imenovanju direktorja javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2012
gradivo
4. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje –sever (druga obravnava)
gradivo
program
5. točka  Predlog Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec • za leto 2012 (druga obravnava) • za leto 2013 (druga obravnava)
kazalo 2012
odlok 2012
splošni del 2012
posebni del 2012
NRP 2012
stanovanjski sklad 2012
obrazložitve 2012
kazalo 2013
odlok 2013
splošni del 2013
posebni del 2013
NRP 2013
stanovanjski sklad 2013
obrazložitve 2013
pripombe
9. točka  Poročila nadzornega odbora o izvedbi nadzora poslovanja: • Krajevne skupnosti Levec • JVVZ Vrtci Občine Žalec • JZ Žalske lekarne Žalec
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta  
11. redna seja - 26.1.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta z dne 22. decembra 2011
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2012
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središke (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k spremembam statuta Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog potrditve cene vodarine in omrežnine za dejavnost o oskrbe s pitno vodo </
gradivo
predlog cen