Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

V OBJEMU ZELENEGA ZLATA
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
5. redna seja - 23.2.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
dopis
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. seje z dne 17. decembra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa:  
 o določitvi zneska za financiranju posameznega svetnika v okviru svetniških skupin
gradivo
 o določitvi števila članov komisije za mandatna vprašanja volitve imenovanja ter priznanja
gradivo
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2015
gradivo
pripomba Stanislav Jerman
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (druga obravnava) - amandmaji se vlagajo do 19.2.2015 do 24. ure.
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
popravek NRP
obrazložitve
 
amandmaji Jože Krulec
amandmaji Lojze Posedel
amandmaji Rok Sedminek
stališča do amandmajev
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (druga obravnava) - amandmaji se vlagajo do 19.2.2015 do 24. ure.
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
 
amandmaji Jože Krulec
amandmaji Rok Sedminek
stališča do amandmajev
 
seznam pripomb
pripombe 1-7
pripombe 8-16
odgovori na pripombe
primerjava 1. in 2. obravnave
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (SD OPPN Žalec zahod)
gradivo
predlog
grafika
6. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog letnega programa športa v letu 2015
gradivo
9. točka  Predlog ukinitve javnega dobra
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
poročilo - kanalizacija
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
4. redna seja - 17.12.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. seje z dne 20. novembra 2014 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog terminskega plana sej Občinskega sveta v letu 2015 in predlog programa dela Občinskega sveta za leto 2015
plan sej
program dela
amandma
3. točka  Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
gradivo
imenovanja
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski
razvojni programi
obrazložitve
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
razvojni programi
obrazložitve
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (druga obravnava)
gradivo
amandma 1
amandma 2
amandma 3
6. točka  Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec – prenova v letu 2014
gradivo
program
priloga A
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
7. točka  Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Žalec (SEAP)
gradivo
program
8. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
3. redna seja - 20.11.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 2. seje z dne 6. novembra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlogi:  
 potrditve mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
 izvolitve kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec (predlog liste kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec)
gradivo
 sklepa o razrešitvi in imenovanju v delovnih telesih občinskega sveta
gradivo
 sklepa o financiranju političnih strank
gradivo
 sklepa o višini sredstev za financiranje posameznega svetnika
gradivo
 pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (prva in druga obravnava)
predlog
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt RP
obrazložitve
prerazporeditve
rezerva
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javne komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva obravnava) ter predlog odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji VVZ vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2014/2015
gradivo
7. točka  Informacija o povzetku regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 do 2016 za savinjsko statistično regijo
gradivo
8. točka  Aktualne infomacije  
9. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
evidenca 2010-2014
sodni postopki
obrazec
2. redna seja - 6.11.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 1. konstitutivne seje z dne 23. oktobra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec in ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o določitvi števila članov stalnih delovnih teles in imenovanju predsednika in članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta
gradivo
4. točka  Aktualne informacije  
5. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
Točka Opis Gradivo
 Sklic konstitutivne seje
sklic
1. točka  Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi  
2. točka  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
poročilo - izid Občinski svet
poročilo - izid Župan
3. točka  Imenovanje komisije za potrditev mandatov  
4. točka  Poročilo komisje za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta  
5. točka  Potrdilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za Župana  
6. točka  Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
poziv za formiranje svetniških skupin
7. točka  Razno  
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
Točka Opis Gradivo
 Sklep o najemu zemljišč v SMJ Žalec
gradivo
 Zapisnik 6. korespondenčne seje
zapisnik
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
Točka Opis Gradivo
 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče
gradivo
 Zapisnik 5. korespondenčne seje
zapisnik
 Zapisnik 27. redne seje
zapisnik
27. redna seja - 19.6.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Zapisnik Odbora za finance, proračun in premoženje
zapisnik
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 26. redne seje z dne 22. maja 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novo Celje
gradivo
situacija
4. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Liko Liboje
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NIVO PGM Žalec
gradivo
situacija
amandma
6. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
amandma
9. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
11. točka  Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja Rdečega križa Slovenije, območna enota Žalec in JKP Žalec
gradivo RK
gradivo JKP
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
obrazec
odgovor financiranje društev
26. redna seja - 22.5.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališča
 Stališče Odbora za socialo
stališče
 Stališče Odbora za mladino
stališče
 Stališče Odbora za stanovanjske zadeve
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 25. redne seje z dne 20. marca 2014 in 4. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 25. redne seje
zapisnik 4. korespondenčne seje
2. točka  Predlogi: - imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, - mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, - sklep o podelitvi priznanj za leto 2014, - sklep o povračilu stroškov volilne kampanje
ZKŠT Žalec
OŠ Petrovče
priznanja
stroški kampanje
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje-sever (prva obravnava)
gradivo
karta
amandma
4. točka  Predlog Strategije razvoja Občine Žalec v obdobju 2014 do 2020 s predlogom stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020, programa mladih za obdobje 2014 do 2020 in programa kulture za obdobje 2014 – 2020 (druga obravnava)
spremno gradivo
strategija
kultura
mladi
stanovanja
5. točka  Obravnava letnih poročil za leto 2013: - Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., - Razvojne agencije Savinja Žalec, - Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
spremno gradivo
JKP Žalec
odgovor JKP
RA Savinja
CIPS Žalec
6. točka  Obravnava poročil o delovanju Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze športnih društev Občine Žalec in Zveze turističnih društev Občine Žalec
poročilo KD, ŠD
poročilo TD
7. točka  Informacija o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec v letu 2013
gradivo
8. točka  Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013
povezava
9. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
14. točka  Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
gradivo
15. točka  Predlog: - sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - javnega dobra v lasti Občine Žalec, - sklepa o odpisu zapadlih terjatev najemnikov neprofitnih stanovanj Občine Žalec
ustanovitev - gradivo
ustanovitev - sklep
ukinitev - gradivo
ukinitev - sklep
terjatve - gradivo
16. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
gradivo
17. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
gradivo
18. točka  Predlog Sklepa o uvrstitvi dela kanalizacije v proračun 2014 in načrt razvojnih programov za leto 2014 ter potrditev povečanja investicije za obnovo javne poti št. JP 990911 Verdnik – Zg. konec v Migojnicah
gradivo
19. točka  Predlog Sklepa o spremembi priloge Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec
gradivo
prikaz sprememb
prikaz novo stanje
20. točka  Aktualne informacije
poročilo - čistilna akcija
informacija SMJ Žalec
pomoč po poplavah
21. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
odgovor JKP
obrazec
vprašanja, pobude
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
Točka Opis Gradivo
 gradivo 4. korespondenčne seje
gradivo
25. redna seja - 20.3.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 20. februarja 2014 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
gradivo
glasovanje
3. točka  Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013
gradivo
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
Lekarna
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Knjižnica
UPI Žalec poročilo
UPI Žalec izkazi
RŠS Celje
ZD Žalec
4. točka  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Štore, Laško in Žalec
gradivo
poročilo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
odlok
situacija
amandma
6. točka  Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje severovzhodnega dela naselja Šempeter
gradivo
odlok
situacija
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
gradivo
situacija
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit
gradivo
stališča
9. točka  Predlog pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Polzela in Žalec za vodovodni sistem Šempeter – Polzela
gradivo
10. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine za preteklo leto 2013
gradivo
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
24. redna seja - 20.2.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje z dne 18. decembra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih
dopis
gradivo
priloga1
priloga2
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (prva obravnava)
dopis
gradivo
 Predlog Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v mestu Žalec
gradivo
prikaz območij
4. točka  Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
6. točka  Predlog: • dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014 in • sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
dopis načrt
načrt ravnanja s premoženjem
dopis javno dobro
ustanovitev javnega dobra
7. točka  Predlog Strategije razvoja občine Žalec za obdobje 2014 do 2020 (prva obravnava)
dopis
gradivo
 Priloga 1: Analiza stanja (dokumentarni del)
gradivo
 Priloga 2: Analiza razvojnih pričakovanj lokalnega prebivalstva, poslovnežev in strokovne javnosti (mnenjska raziskava)
gradivo
 Priloga 3: SWOT analiza po področjih razvoja – rezultati delavnic
gradivo
 Priloga 4: Lokalni program kulture v Občini Žalec za obdobje 2014 – 2020, oktober 2013
gradivo
 Priloga 5: Lokalni program mladih v občini Žalec za obdobje 2014 – 2020, december 3013
gradivo
 Priloga 6: Stanovanjski program Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020, januar 2014
gradivo
 Priloga 7: Strategija razvoja turizma v Občini Žalec 2012 - 2018
gradivo
 Priloga 8: Občinski prostorski načrt Občine Žalec
povezave
8. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem
dopis
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec
dopis
gradivo
10. točka  Predlog Programa športa za leto 2014
dopis
gradivo
11. točka  Predlog Programa dela občinskega sveta za leto 2014 in poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013
dopis
gradivo
12. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2014
gradivo
13. točka  Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 in program dela sveta za leto 2014
dopis
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
staro mestno jedro
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
23. redna seja - 18.12.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
proračun
odlok Zdravstveni dom
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Stališče Odbora za socialo
stališče
 Stališče Odbora za mladino
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje z dne 21. novembra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov in predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog sklepa o cenah gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (SIMBIO d.o.o.) za zbiranje, obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
gradivo
5. točka  Predlog sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja dela EUP ŽA 1/7 (Žalec zahod) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (druga obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitev
odgovori
stališče župana
7. točka  Poročilo o stanju oskrbe s pitno vodo v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog terminskega programa sej Občinskega sveta za leto 2014
gradivo
9. točka  Aktualne informacije
poplavna varnost odgovori MKO
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
22. redna seja - 21.11.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
gradivo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje z dne 24. oktobra 2013 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Informacija o varnostni situaciji v Občini Žalec
gradivo
3. točka  Predlog imenovanja članov delovnih teles občinskega sveta in imenovanja kandidata - predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
gradivo
4. točka  Predlog sklepa o financiranju političnih strank za leto 2014 in sklepa o višini sredstev za financiranje stroškov posameznega svetnika (financiranje svetniških klubov) v letu 2014
politične stranke
člani OS
5. točka  Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (prva in druga obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (prva in druga obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007-2013
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
registri
staro mestno jedro
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovor Jerman
odgovor Zupanc
obrazec
21. redna seja - 24.10.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališče Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Stališča Odbora za mladino
stališča
 Stališča Odbora za socialo
stališča
 Sklep Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
sklep
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje Občinskega sveta z dne 25. aprila 2013, 1. izredne seje z dne 4. julija 2013, 2. korespondenčne seje z dne 26. junija 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 29. julija 2013 ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 20. redne seje
zapisnik 2. korespondenčne seje
zapisnik 1. izredne seje
zapisnik 3. korespondenčne seje
2. točka  Predlog potrditve mandata članoma Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog sklepov o: - ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec - ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorica
ustanovitev
ukinitev
4. točka  Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 - Pongrac (prva in druga obravnava)
gradivo
grafika
amandma
8. točka  Predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin
gradivo
10. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec v šolskem letu 2013/2014
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
12. točka  Predlog Sklepa o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka, odmerjenega na podlagi izboljšanja komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
gradivo
13. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava)
dopis
kazalo rebalans
odlok rebalans
splošni del rebalans
posebni del rebalans
stanovanjski sklad rebalans
načrt razvojnih programov rebalans
obrazložitve rebalans
amandma (Župan)
amandma (Vizovišek, Podpečan, Posedel, Marič)
stališče do vloženih amandmajev
14. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
15. točka  Predlog obvezne razlage 7. odstavka 73. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Žalec
gradivo
16. točka  Aktualne informacije
Planetu Zemlja prijazna občina
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori na vprašanja
obrazec
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
1. izredna seja - 4.7.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
1. točka  Predlog: - sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec, - soglasja k imenovanju direktorice JZ Žalske lekarne Žalec, - imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
2. točka  Predlog: - premoženjskih zadev, - odpis dolgov
ukinitev javnega dobra
ukinitev - obrazložitev
odpis terjatev
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
gradivo
obrazložitev
4. točka  Predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec
dopis
odlok
obrazložitev
priloga 1
priloga 2
priloga 3
amandma
6. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava)
dopis
odlok
obrazložitev
amandma
7. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v Drešinji vasi
dopis
odlok
obrazložitev
situacija
8. točka  Poročilo o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnji Savinjski dolini v letu 2012
gradivo
rezultati
9. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
karta nevarnih poti
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog Sklepov za potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Žalec in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žalec
gradivo
elaborat - pitna voda
elaborat - odvajanje, čiščenje
14. točka  Predlog Sklepa o cenah pokopaliških storitev (prispevek za urejanje pokopališč) za pokopališča Občine Žalec
gradivo
15. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
16. točka  Predlog Pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec
gradivo
17. točka  Aktualne informacije  
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
Točka Opis Gradivo
 Mnenja k imenovanju kandidatov/kandidatk
gradivo
20. redna seja - 25.4.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje Občinskega sveta z dne 21. marca 2013 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
3. točka  Sodelovanje v Konvenciji županov
gradivo
4. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
priloga
5. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
gradivo
priloga
6. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o priznanjih občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2012
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
11. točka  Letno poročilo Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o. za leto 2012
dopis
gradivo
12. točka  Poslovno poročilo Razvojne agencije Savinja Žalec za leto 2012
gradivo
13. točka  Letni poročili Centra za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS in Sklada dela Savinjske regije za leto 2012
gradivo
14. točka  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Vojnik, Laško in Žalec in finančni načrt za leto 2013
gradivo
15. točka  Finančni načrti javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013 (Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, Javni zavod Žalske lekarne Žalec in UPI ljudska univerza Žalec)
gradivo
16. točka  Poslovni načrt družbe Zeleno zlato d. o. o. za leto 2013
gradivo
17. točka  Aktualne informacije
poročilo - čistilna akcija
anketa - strategija razvoja
priprava ORP/RRP 2014-2020
širitev k.o. Kasaze - dopis
širitev k.o. Kasaze - priloge
18. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
19. redna seja - 21.3.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališča Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
stališče
 Stališče Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje Občinskega sveta z dne 31. januarja 2013 in potrditev zapisnika iste seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja namestnice člana občinske volilne komisije
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Obravnava poslovnih poročil javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2012
dopis
OŠ Griže - poročilo
OŠ Griže - izkaz
OŠ Petrovče - poročilo
OŠ Petrovče - izkaz
OŠ Šempeter - poročilo
OŠ Šempeter - izkaz
I. OŠ Žalec - poročilo
I. OŠ Žalec - izkaz
Vrtci - poročilo
Vrtci - izkaz
Lekarna - poročilo
Lekarna - izkaz
ZKŠT - poročilo
ZKŠT - izkaz
II. OŠ Žalec - poročilo
II. OŠ Žalec - izkaz
Glasbena šola - poročilo
Glasbena šola - izkaz
Knjižnica - poročilo
Knjižnica - izkaz
UPI - poročilo
UPI - izkaz
RŠS - poročilo
RŠS - izkaz
ZD - poročilo
ZD - izkaz
5. točka  Obravnava finančnih načrtov javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2013
dopis
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Knjižnica
RŠS
6. točka  Predlog Kodeksa lokalnih funkcionarjev
gradivo
7. točka  Predlog Statuta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2013
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o priznanjih občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem (zakup), predlog Sklepa o višini najemnine za prodajni objekt in predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za gostinske vrtove v mestu Žalec
pravilnik
sklep - najemnina
sklep - vrtovi
12. točka  Predlog Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
dopis
pravilnik
13. točka  Predlog pravilnika o prevozih otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
14. točka  Obravnava zahteve o razlagi statuta in poslovnika občinskega sveta
gradivo
15. točka  Predlog za izdajo soglasja Občinskega sveta na podlagi ZJN (aneks k pogodbi za celostno urejanje odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje: projekt Žalec
gradivo
16. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora
gradivo
17. točka  Aktualne informacije  
18. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovor - prometna ureditev
prometna študija 1/3
prometna študija 2/3
prometna študija 3/3
predlagana prometna ureditev
Šlandrov trg
Zdravstveni dom
vstop v Žalec - zahod
kolesarsko omrežje
začasna prometna ureditev
semafor
prometna ureditev - SMJ
odgovor - Zeleno zlato
odgovor - tržnica, delo podžupanov
odgovor - dom za starejše
odgovor - sprememba prometnega režima
18. redna seja - 31.1.2013
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za mladino
stališča
 Stališča Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališča
 Stališča Odbora za socialo
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje Občinskega sveta z dne 22. novembra 2012 in potrditev zapisnika te seje
zapisnik
poročilo
2. točka  Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (prva in druga obravnava)
gradivo
situacija
4. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2013 s poročilom o uresničevanju program dela Občinskega sveta za leto 2012
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
NRP
obrazložitve
6. točka  Predlog Odloka o tržnem redu (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o olajšavah, oprostitvah in obročnem plačilu komunalnega prispevka in Sklepa o pogojih financiranja plačila komunalnega prispevka
gradivo
8. točka  Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2013
gradivo
9. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora o: poslovanju krajevnih ter mestne skupnosti Žalec v letu 2011 ter o poslovanju Kluba svetnikov SNS v letih 2010 in 2011
KS Galicija
KS Gotovlje
KS Griže
KS Levec
KS Liboje
KS Petrovče
KS Ponikva
KS Šempeter
KS Vrbje
MS Žalec
10. točka  Aktualne informacije
dodelitev stanovanja
Aero - okoljski vplivi
Feniks - okoljski vplivi
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
dom upokojencev
odgovor Posedel
17. redna seja - 22.11.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Odbor za finance in proračun in premoženje
stališče
 Odbor za negospodarske dejavnosti
stališča
 Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča - 15.seja
stališče - širitev
 Odbor za gospodarstvo
stališče
 Odbor za mladino
stališče
 Odbor za socialo
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje Občinskega sveta z dne 27. septembra 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članu Občinskega sveta občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog imenovanj: v odbor za stanovanjske zadeve in odbor za negospodarske dejavnosti in komisijo za pritožbe ter predstavnikov ustanovitelja v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu II. osnovna šola Žalec
glej prejšnjo točko
4. točka  Predlog: spremembe in dopolnitve Letnega načrta nepremičnega premoženja za leto 2012 ter odpisa zapadlih terjatev najemnikov stanovanj
dopis načrt
spremembe načrta
odpis terjatev
5. točka  Predlog Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o mladini v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog odloka o tržnem redu (prva obravnava)
gradivo
13. točka  Predlog dopolnitve Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
gradivo
14. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
gradivo
15. točka  Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških društev in klubov
gradivo
16. točka  Predlog sklepa: o financiranju političnih strank ter o višini sredstev za financiranju posameznega svetnika
politične stranke
posamezen svetnik
17. točka  Predlog sklepa o širitvi stavbnega zemljišča za kmetijsko gospodarstvo
predlog sklepa
obrazložitev
prikaz parcel
priloge
18. točka  Informacija o nadgradnji organiziranosti turizma v občini Žalec in v Spodnji Savinjski dolini
gradivo
19. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora: Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru zavoda za kulturo šport in turizem Žalec in Dokončno poročilo o izvedbi nadzora Mladinskega sveta Občine Žalec
gradivo
stališče
20. točka  Aktualne informacije
hrup
21. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
Odgovor - energetska sanacija stavb
Odgovor - glasovalne naprave
obrazec
16. redna seja - 27.9.2012
Točka Opis Gradivo
sklic  
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
stališče
 Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Odbor za gospodarstvo
stališče
 Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
stališče
 Odbor za socialo
stališče
 Odbor za mladino
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 15. redne seje Občinskega sveta z dne 21. junija 2012 in korespondenčne seje z dne 29. avgusta 2012 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 15. redne seje
zapisnik 1. korespondenčne seje
2. točka  Obvestilo o odstopu članice Občinskega sveta
obvestilo
3. točka  Izvolitev elektorjev in kandidatov za člane Državnega sveta
predlog
priloge
4. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja PC Arnovski gozd II (druga obravnava) - gradivo je objavljeno v 7. točki 15. redne seje
dopis Hypo Leasing
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
5. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtci občine Žalec
gradivo
7. točka  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2012 (prva in druga obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvoj. programov
obrazložitve
amandma
8. točka  Predlog Odloka o dodelitvi občinske denarne socialne pomoči v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o dodelitvi denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o mladini v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Aktualne informacije
greznice
izvršba
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovor - donatorstvo
odgovor - hrup
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Predlog za imenovanje
gradivo
15. redna seja - 21.6.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 24 maja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o podelitvi priznanj za leto 2012
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Obravnava rezultatov poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec
dopis
poročilo
5. točka  Predlog Odloka o spremembi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (druga obravnava)
dopis
odlok
program
obrazložitev
8. točka  Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
gradivo
11. točka  Poročilo o zbiranju odpadnega papirja in baterij za šolsko leto 2011/2012, pregled donacij in predlog nagrad
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
OŠ Griže
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovor Krulec
odgovor Posedel
obrazec
14. redna seja - 24.5.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče 1
stališče 2
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje Občinskega sveta z dne 19. aprila 2012 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
zapisnik RaSr
2. točka  Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
gradivo
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever (druga obravnava)
gradivo
obseg območja
vzhodni del
zahodni del
5. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod (druga obravnava)
gradivo
obseg območja
6. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II (prva obravnava)
gradivo
obseg območja
predvidena pozidava
7. točka  Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 117/04) (prva in druga obravnava)
gradivo
izsek
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtci občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predstavitev poslovnih poročil: Razvojne agencije Savinja, Žalec, Sklada dela Savinjske regije, Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec – CIPS ter Zveze turističnih društev Občine Žalec
dopis
RAS
Sklad dela
CIPS
ZTD
10. točka  Predstavitev poročil Zveze kulturnih društev Občine Žalec in Zveze športnih društev Občine Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora o izvedbi Nadzora poslovanja svetniških klubov v letu 2010 in 2011
dopis
DESUS
LDS
Za razvoj Občine Žalec
Za skladen razvoj Občine Žalec
NSi
SD
SDS
SMS
SLS
SNS
Za prihodnost Občine Žalec
Zares
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec PDF
obrazec DOC
13. redna seja - 19.4.2012
Točka Opis Gradivo
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
 Stališče Odbora za gospodarstvo
stališče
 Zapisnik Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
zapisnik
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje Občinskega sveta z dne 28. februarja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: - izvolitve predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije - imenovanja predstavnika ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec - imenovanj v delovna telesa Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012
gradivo
parcela 1720/15
parcela 2107/1
parcela 2107/2
parcela 2118/2
parcela 1499/1
4. točka  Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2012
gradivo
5. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2011
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
6. točka  Predlog odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever (prva obravnava)
odlok
obrazložitev
program
priloga A
priloga B1
priloga B2
priloga C1
priloga C2
priloga D1
priloga D2
priloga E1
priloga E2
priloga F1
priloga F2
8. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod (prva obravnava)
odlok
obrazložitev
program
priloga A
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
priloga F
9. točka  Predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave
gradivo
12. točka  Predlog letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata
gradivo
14. točka  Predstavitev poslovnih poročil javnih zavodov katerih: - ustanoviteljica je Občina Žalec:(Vzgojno izobraževalni zavod I. osnovna šola Žalec, Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Šempeter, Vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola Griže, Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Petrovče, Vzgojno izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec, Zavod za kulturo šport in turizem Žalec, Javni zavod Žalske lekarne Žalec) - soustanoviteljica je Občina Žalec: Vzgojno izobraževalni zavod Glasbena šola Risto Savin Žalec, Javna zavod UPI ljudska univerza, Javni zavod Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, Javni zavod Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Vzgojno izobraževalni zavod II. osnovna šola Žalec, Regijsko visokošolsko središče Celje)
gradivo
15. točka  Poročilo o opravljenih nadzorih v letu 2011 in seznanitev z obsegom načrtovanih aktivnosti iz programa dela za leto 2012 s predlogom stališč
poročilo
16. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
12. redna seja - 28.2.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje Občinskega sveta z dne 26. januarja 2012 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog mnenja k imenovanju direktorja javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2012
gradivo
4. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje –sever (druga obravnava)
gradivo
program
5. točka  Predlog Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Pravilnika za sofinanciranje in vrednotenje programov veteranskih organizacij in programov drugih posebnih skupin v Občini Žalec
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec • za leto 2012 (druga obravnava) • za leto 2013 (druga obravnava)
kazalo 2012
odlok 2012
splošni del 2012
posebni del 2012
NRP 2012
stanovanjski sklad 2012
obrazložitve 2012
kazalo 2013
odlok 2013
splošni del 2013
posebni del 2013
NRP 2013
stanovanjski sklad 2013
obrazložitve 2013
pripombe
9. točka  Poročila nadzornega odbora o izvedbi nadzora poslovanja: • Krajevne skupnosti Levec • JVVZ Vrtci Občine Žalec • JZ Žalske lekarne Žalec
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta  
11. redna seja - 26.1.2012
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta z dne 22. decembra 2011
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2012
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središke (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k spremembam statuta Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog potrditve cene vodarine in omrežnine za dejavnost o oskrbe s pitno vodo
gradivo
predlog cen
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovorov na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
10. redna seja - 22.12.2011
Točka Opis Gradivo
 sklic  
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje Občinskega sveta z dne 27. oktobra 2011 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanj
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (prva obravnava)
gradivo
program
5. točka  Predlog sklepa o odločitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
gradivo
6. točka  Predlog odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2012 (prva obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
8. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva obravnava)
kazalo
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitev
9. točka  Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
gradivo
11. točka  Obravnava Dogovora o sodelovanju pri izgradnji dislocirane enote doma za starejše občane v Žalcu
gradivo
12. točka  Predlog Strategije razvoja turizma v Občini Žalec 2012 – 2018 (druga obravnava)
gradivo
13. točka  Aktualne informacije  
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
gradivo
odgovori
 Stališča odborov in komisij
gradivo
9. redna seja - 27.10.2011
Točka Opis Gradivo
 vabilo
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje Občinskega sveta z dne 29. septembra 2011 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog mnenja k imenovanju direktorice Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
4. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka OPPN o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (za območje Mikropisa) (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog obvezne razlage 31. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS št. 55/10)
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude  
8. redna seja - 29.9.2011
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. redne seje Občinskega sveta z dne 23. junija 2011 in potrditev zapisnika te seje
zapisnik
poročilo
2. točka  Predlogi: imenovanja Občinske volilne komisije, soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec ter imenovanja predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Obravnava predloga Strategije razvoja turizma v Občini Žalec 2012 – 2018 (prva obravnava)
dopis
strategija
ponudniki
5. točka  Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severnega dela naselja Šempeter (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Petrovče (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
gradivo
10. točka  Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
gradivo
11. točka  Obravnava soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci občine Žalec
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
gradivo
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
odgovor Telekom
odgovor Utrip
7. redna seja - 23.6.2011
Točka Opis Gradivo
 Sklic seje
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. redne seje Občinskega sveta z dne 26. maja 2011 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog imenovanj in razrešitev
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2011
gradivo
5. točka  Prijave Občine Žalec na razpis 322 MKGP iz PRP 2007-2013
gradivo
6. točka  Predlog statuta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oprostitvah in olajšavah ter obročnem odplačevanju odmerjenega komunalnega prispevka
gradivo
9. točka  Predlog pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem (zakup) in dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
pravilnik
letni načrt
10. točka  Informacija o poslovanju javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2010
gradivo
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci občine
Lekarna
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Medobčinska spl. knjižnica
UPI - ljudska univerza
Regijsko študijsko središče
Zdravstveni dom
11. točka  Informacija o poslovnih poročilih na področju gospodarstva za leto 2010
gradivo
Razvojna agencija. Savinja
Sklad dela
CIPS
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta  
6. redna seja - 26.5.2011
Točka Opis Gradivo
vabilo  Sklic seje
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. redne seje in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog kadrovskih zadev
gradivo
3. točka  Predlog dopolnitve letnega načrta: pridobivanja nepremičnega premoženja razpolaganja z nepremičnim premoženjem ravnanja s premičnim premoženjem
gradivo
4. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
5. točka  Predlog zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2010 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanov. sklad
obrazložitve
6. točka  Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog cene storitve pomoč družini na domu
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem
gradivo
9. točka  Predlog cen za pokopališke in pogrebne storitve na območju Občine Žalec
gradivo
10. točka  Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010 v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava dokončnih poročil o izvedbi nadzora: Osnovna šola Griže, Osnovna šola Petrovče, Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini, I. Osnovna šola Žalec in II. Osnovna šola Žalec
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
gradivo
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
gradivo
5. redna seja - 24.3.2011
Točka Opis Gradivo
 Vabilo
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. redne seje Občinskega sveta z dne 3. februarja 2011 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanj
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog odpisa dolgov
gradivo
5. točka  Predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog pravilnika o sprejemu otrok v vzgojno izobraževalni zavod Vrtci občine Žalec
gradivo
7. točka  Obravnava informacije o ustanovitvi razvojnega centra Informacijsko komunikacijskih tehnologij Savinja v Žalcu in potrditev Družbene pogodbe za družbo z omejeno odgovornostjo Razvojni center informacijsko – komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec d.o.o.
gradivo
8. točka  Poročilo o delovanju dnevnega centra »Želva – Eureka«
gradivo
9. točka  Predlog stališč Občine Žalec do posegov v prostor
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
odgovor SŽ
4. redna seja - 3.2.2011
Točka Opis Gradivo
 Vabilo na 4. redno sejo
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. redne seje Občinskega sveta z dne 23. decembra 2010 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011 (druga obravnava)
kazalo
normativni del
I. splošni del
II. posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
pripombe iz 1. obravnave
3. točka  Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (prva in druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog stališč Občine Žalec do posegov v prostor
gradivo
5. točka  Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
gradivo
6. točka  Aktualne informacije  
7. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta  
3. redna seja - 23.12.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 2. redne seje Občinskega sveta z dne 25. novembra 2010 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Sklepa o financiranju političnih strank
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o povrnitvi stroškov volilne kampanje
gradivo
4. točka  Predlog imenovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
gradivo
5. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2011 (prva obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
6. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
gradivo
7. točka  Predlog stališča Občine Žalec do posegov v prostor
gradivo
8. točka  Predlog odpisa dolgov
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta  
2. redna seja - 25.11.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 1. konstitutivne seje Občinskega sveta z dne 3. novembra 2010 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članu Občinskega sveta
gradivo
3. točka  Predlog izvolitve članov Nadzornega odbora Občine Žalec
gradivo
4. točka  Predlog imenovanja delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
5. točka  Predlog predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Žalec
gradivo
6. točka  Aktualne informacije  
7. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta  
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
Točka Opis Gradivo
 Sklic seje
vabilo
1. točka  Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov Občinskega sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi  
2. točka  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev Župana
poročilo - volitve v Občinski svet
poročilo - volitve Župana
3. točka  Imenovanje komisije za potrditev mandatov  
4. točka  Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov občinskega sveta  
5. točka  Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za Župana  
6. točka  Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja  
7. točka  Razno  
5. izredna seja - 26.7.2010
Točka Opis Gradivo
sklic  
sklic
1. točka  Predstavitev sklepa Državne revizijske komisije v zadevi postopka oddaje javnega naročila »gradnja Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem ter zunanjo ureditvijo«  
28. redna seja - 28.6.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 27. redne seje z dne 19. aprila 2010 in 5. izredne seje dne 7. junija 2010 ter potrditev zapisnikov teh sej
gradivo
2. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev ter predlog odpisa dolgov
gradivo
3. točka  Predlog sklepa o podelitvi priznanj občine Žalec za leto 2010
gradivo
4. točka  Predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Obravnava soglasja pristojne lokalne skupnosti k planu porabe najemnine – komunalna infrastruktura za ravnanje z odpadki za leto 2010
gradivo
7. točka  Predlog stališča Občine Žalec do posegov v prostor
gradivo
8. točka  Predlog odloka o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnico in vrtcem (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (prva in druga obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
12. točka  Predlog pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
gradivo
13. točka  Predlog spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (prva in druga obravnava)  
14. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2010 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
15. točka  Aktualne informacije  
16. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
gradivo
27. redna seja - 19.4.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 26. redne seje z dne 26. marca 2010 in 10. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
gradivo
2. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev
gradivo
3. točka  Predlog pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (gradivo - 26. redna seja, 5. točka)  
4. točka  Predlog sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu
gradivo
5. točka  Predlog programa varnosti Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda : Vrtci občine Žalec; Osnovna šola Griže; Osnovna šola Petrovče; Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini; I. osnovna šola Žalec; II. osnovna šola Žalec; Glasbena šola Risto Savin Žalec; (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odloka določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Obravnava Družbene pogodbe za družbo z omejeno odgovornostjo RASR, Razvojna agencija savinjske regije, d.o.o.
gradivo
11. točka  Predlog stališča Občine Žalec do posegov v prostor
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
gradivo
13. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
gradivo
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
Točka Opis Gradivo
 Sklic s predlogom sklepa
sklic
gradivo
26. redna seja - 22.3.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 25. redne seje z dne 1. marca 2010 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev
gradivo
3. točka  Predlog programa varnosti Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog statuta občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
gradivo
6. točka  Predlog odloka ter pravilnika: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava); Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
gradivo
7. točka  Predlog splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine, Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
gradivo
8. točka  Predlog stališča Občine Žalec do posegov v prostor
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pubude članov občinskega sveta  
25. redna seja - 1.3.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 21. decembra 2009, 9. korespondenčne seje občinskega sveta z dne 13. januarja 2010 ter 4. izredne seje z dne 25. januarja 2010 ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 24r
zapisnik 9k
zapisnik 4iz
2. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev
gradivo
3. točka  Predlog izvolitve Nadzornega odbora občine
gradivo
4. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz javnega zavoda in o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Soglasje k statutu javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
gradivo
6. točka  Aktualne informacije  
7. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
4. izredna seja - 25.1.2010
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
1. točka  Obravnava gradiva Javni razpis za podelitev koncesije gradenj za izvedbo projekta Osnovna šola Griže s telovadnico in vrtcem  
24. redna seja - 21.12.2009
Točka Opis Gradivo
 Sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje občinskega sveta z dne 9. novembra 2009 ter potrditev zapisnika seje
gradivo
2. točka  Predlog imenovanj in soglasij
gradivo
3. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (prva in druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – zahod (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu naselja Dobrtešnica Šempeter (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog odloka o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnico in vrtcem (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2010 (druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
8. točka  Dokončna poročila o izvedbi nadzora: poslovanja Medobčinske splošne knjižnice v letu 2008, individualne pogodbe o zaposlitvi direktorice javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec za obdobje 2003 – 2008, Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec – oglaševanje v Utripu v času volilne kampanje na volitvah v Državni zbor 2008
objavljeno v 12. točki 21. redne seje in v 3. izredni seji
9. točka  Predlog odpisov zapadlih terjatev najemnikov stanovanj in neplačanih obratovalnih stroškov najemnikov
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
23. redna seja - 9.11.2009
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje občinskega sveta z dne 21. septembra 2009 ter 3. izredne seje dne 12. oktobra 2009 ter potrditev zapisnikov teh sej
gradivo
2. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog premoženjskih zadev: - ukinitev javnega dobra za parc.št. 1765/1 in 1765/2 k.o. Gotovlje in prenos stanovanj, grajenih namensko za upokojence, na Nepremičninski sklad PIZ
gradivo
5. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ferralit (sprejem usklajenega predloga odloka)
gradivo
6. točka  Predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve UN asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica –sprejem usklajenega predloga odloka
gradivo
7. točka  Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec za leto 2010
gradivo
8. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
gradivo
9. točka  Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2009 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
obrazložitev NRP
nepremično premoženje
premično premoženje
kanalizacija
vodovod
prostorski akti
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
3. izredna seja - 5.10.2009
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Obravnava problematike delovanja Nadzornega odbora občine  
2. točka  Obravnava dokončnih poročil o izvedbi nadzora: poslovanja Medobčinske splošne knjižnice v letu 2008, individualne pogodbe o zaposlitvi direktorice javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec za obdobje 2003 – 2008 ter Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec – oglaševanje v Utripu v času volilne kampanje na volitvah v Državni zbor 2008.
poročilo poslovanje
poročilo pogodba
poročilo oglaševanje
22. redna seja - 21.9.2009
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 18. in 27. maja 2009 ter 7. in 8. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 21-1
zapisnik 21-2
zapisnik 7k
zapisnik 8k
2. točka  Predlog kadrovskih zadev: predlog imenovanja sestave odbora za socialne zadeve, predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Glasbena šola Risti Savin« Žalec in predlog imenovanja v svet javnega zavoda
gradivo
3. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev  
4. točka  Predlog odloka o izločitvi lekarn na območju občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne Celje in ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec
gradivo
6. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije  
7. točka  Obravnava informacije o pristopu k javno - zasebnem partnerstvu pri izvedbi investicije Osnovne šole Griže s telovadnico in vrtcem  
8. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2010 (prva obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
21. redna seja - 18.5.2009
Točka Opis Gradivo
sklic  
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje in 6. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 20. redne seje
zapisnik 6. koresp. seje
2. točka  Predlog kadrovskih zadev  
3. točka  Predlog podelitve priznanj Občine Žalec za leto 2009  
4. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev in odpisov terjatev
premoženjske zadeve
odpis terjatev
5. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2008 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjsko
obrazložitev
6. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz javnega zavoda Zdravstveni dom Celje in ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah javnega zavoda "Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije  
10. točka  Obravnava soglasij k: - statutu javnega zavoda Žalske lekarne Žalec - sprememba, in dopolnitvam statuta zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec
gradivo
11. točka  Predlog ustanovitve odbora za socialne zadeve  
12. točka  Obravnava dokončnih poročil o izvedbi nadzora: - poslovanja Medobčinske splošne knjižnice v letu 2008 - individualne pogodbe o zaposlitvi direktorice javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec za obdobje 2003 - 2008
gradivo
13. točka  Poročilo: - o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje - o varnostni situaciji v Občini Žalec - o izvajanju zimske službe 2008/2009 - o izvedbi mreže lokalnih cest Spodnje Savinjske doline - o vodooskrbi na območju občine Žalec - o pripravi OPPN in odprtih nalogah OPPN za leto 2009 - o poteku sanacij plazov, lokalnih cest in javnih poti zaradi posledic neurja z dne 18.9.2007 in neurja v letu 2005
gradivo
14. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
20. redna seja - 23.3.2009
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 22. decembra 2008 in 5. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo in zapisniki
2. točka  Predlog kadrovskih zadev  
3. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev
dopis
IHPS
Galicija
Šempeter, Ložnica
4. točka  Predlog sklepa o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva Spodnja Savinjska dolina
dopis
pogodba
5. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Žalec (druga obravnava)
zapisnik odbora
dopis
odlok
pripombe
obrazložitev
6. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (prva in druga obravnava)
dopis
odlok
stališče
odgovori
7. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Obravnava poslovanja javnih zavodov na področju negospodarstva
dopis
priloga
Vrtci občine Žalec
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
OŠ Žalec I
OŠ Žalec II
Glasbena šola
UPI Ljudska univerza
Knjižnica Žalec
ZKŠT Žalec
Žalske lekarne
Zdravstveni dom
9. točka  Predlog sprememb in dopolnitev cenika plakatiranja
gradivo
10. točka  Soglasje lokalne skupnosti k spremembi cen ravnanja z odpadki
gradivo
priloga Simbio
11. točka  Soglasje občine Žalec k spremembi cen prispevka za vzdrževanje pokopališča (najemnine za grobove)
gradivo
12. točka  Predlog za potrditev cene pomoč družini na domu
gradivo
poročilo
13. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
dopis
LM Invest
Matek
Podpečan
Kunst
Škrabar
Kos
Bonajo
Galeša
14. točka  Obravnava dokončnih poročil o izvedbi nadzora poslovanja: Zveze društev upokojencev Žalec in Krajevne skupnosti Levec
gradivo
15. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2008 in program dela Nadzornega odbora za leto 2009
poročilo
program
16. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
19. redna seja - 22.12.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 20. oktobra 2008 in ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog kadrovskih zadev
gradivo
3. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev in odpisov terjatev
dopis
plan Minerva
plan Zabukovica
plan Šempeter Žalec
4. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2009 (prva in druga obravnava) - gradivo objavljeno v področju Proračun  
6. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
gradivo
8. točka  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odloka o razveljavitvi odloka o ustanovitvi sklada za kmetijstvo Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
dopis
zapisnik odbora
Arnšek
Šumej
11. točka  Poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v letu 2007 v Javnem zavodu Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
gradivo
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
18. redna seja - 20.10.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
sprejet dnevni red
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje z dne 6. oktobra 2008 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog kadrovskih zadev  
3. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev
gradivo
4. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
zapisnik odbora
odmik LM Invest
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2008
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
plan kanalizacije
plan vodovoda
prostorski dokumenti
6. točka  Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2006 (gradivo je objavljeno pri 11. redni seji)  
 Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2007
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
7. točka  Aktualne informacije  
8. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
17.redna seja - 6.10.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne 16. junija 2008 in korespondenčne seje z dne 11. septembra 2008 ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 16. seje
zapisnik 4. korespondenčne seje
2. točka  Predlog odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
3. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
Juteks in Novem
Platovšek
Potočnik
Sedminek
Topič
4. točka  Predlog sklepa o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec  
5. točka  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občina Žalec
gradivo
6. točka  Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja Občine Žalec v letu 2007 ter poslovanja Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci občine Žalec v letu 2007
poročilo nadzora Občine
poročilo nadzora Vrtci
7. točka  Aktualne informacije  
8. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
16. redna seja - 16.6.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne 26. maja 2008 ter potrditev zapisnika iste seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o podelitvi priznanj občine Žalec za leto 2008
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Žalec za leto 2008 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
priloga 1
priloga 2
5. točka  Informacija o poslovanju javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2007, o delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih zavodov za leto 2007 ter soglasje k delovni uspešnosti iz naslova mase sredstev za plače in enkratni nagradi
gradivo
6. točka  Predlog pravilnika o sprejemu otrok v Javni zavod Vrtci občine Žalec
gradivo
7. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
dopis
zapisnik odbora
odmik Pegy Dom
odmik Galeša
8. točka  Aktualne informacije  
9. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
15. redna seja - 26.5.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne 21. aprila in 2. izredne seje občinskega sveta z dne 25. aprila 2008 ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 14. redne seje
zapisnik 2. izredne seje
2. točka  Predlog kadrovskih zadev: soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne in seznanitev s pozivom za imenovanje člana nadzornega odbora občine
soglasje
seznanitev
3. točka  Predlog premoženjih zadev
gradivo
4. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva obravnava)  
5. točka  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Griže, Osnovna šola Petrovče, Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini, I. osnovna šola Žalec, II. osnovna šola Žalec, Glasbena šola Risto Savin Žalec (prva in druga obravnava)
obrazložitev
Vrtci
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
UPI
6. točka  Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v VVZ Vrtci Občine Žalec
gradivo
7. točka  Predlog odloka o zavarovanju Ribnika Vrbje z zaledjem za krajinski park (druga obravnava)
dopis
odlok
situacija
obrazložitev
sklep KS Vrbje
pripombe KGZS
pripombe Golavšek
8. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
dopis
zapisnik odbora
odmik Vošnjak
odmik Pegy Dom
9. točka  Predlog oprostitve plačila komunalnega prispevka in prispevka za priključitev na vodovodno omrežje za KS Galicija  
10. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora v javnem zavodu Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec – poslovanje časopisa Utrip
poročilo
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
2. izredna seja - 25.4.2008
Točka Opis Gradivo
 vabilo
vabilo
14. redna seja - 21.4.2008
Točka Opis Gradivo
vabilo  
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne 31. marca 2008 ter potrditev zapisnika te seje
zapisnik
poročilo
2. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
3. točka  Predlog kadrovskih zadev: predstavitev direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec ter predlog imenovanja direktorja
predlog
4. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora: poslovanja Občine Žalec v letu 2006, Javnega zavoda Žalske lekarne ter poslovanja Osnovne šole Griže, Osnovne šole Petrovče, Osnovne šole Šempeter, I. osnovne šole Žalec in II. osnovne šole Žalec v letu 2007
nadzor Občina Žalec
nadzor Žalske lekarne
nadzor OŠ Griže
nadzor OŠ Petrovče
nadzor OŠ Šempeter
nadzor I. OŠ Žalec
nadzor II. OŠ Žalec
5. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
Pajenk
Platovšek
Ramšak
6. točka  Aktualne informacije
Poročilo VVJTO
7. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
13. redna seja - 31.3.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne 3. marca 2008 in nadaljevanja seje dne 10. marca 2008 ter potrditev zapisnikov teh sej
zapisnik
zapisnik nadaljevanje
poročilo
2. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
3. točka  Predlog kadrovskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2008 (druga obravnava)
kazalo 2008
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve, kadrovski načrt, načrt pridobivanja in razpolaganja
investicije v kanalizacijo
investicije v vodovod
plan - prostorski akti
Načrt razvojnih programov
Načrt razvojnih programov - obrazložitev
 Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2009 (druga obravnava)
kazalo 2009
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve, kadrovski načrt, načrt pridobivanja in razpolaganja
investicije v kanalizacijo
investicije v vodovod
plan - prostorski akti
Načrt razvojnih programov
Načrt razvojnih programov - obrazložitev
5. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora občine Žalec v letu 2006
gradivo
6. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2006 (prva in druga obravnava) - gradivo je objavljeno pod 2. točko pri 11. redni seji.  
7. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
Repinšek
Sodišče
Trobiš
Založnik
Stojakovič
Štiherl
Lorber
8. točka  Aktualne informacije  
9. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
12. redna seja - 3.3.2008
Točka Opis Gradivo
sklic  
vabilo
vabilo - nadaljevanje seje
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne 4. februarja 2008 ter potrditev zapisnika 11. redne seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog kadrovskih zadev
gradivo
3. točka  Obravnava pobude Marka Laznika o prodaji glasovalnih naprav s priloženim odgovorom občinske uprave na predlagano pobudo
gradivo
4. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva obravnava) - gradivo je objavljeno pri 11. redni seji, 4. točka  
5. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2006 (prva in druga obravnava) - gradivo je objavljeno pri 11. redni seji, 2. točka  
6. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TPC Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Šempeter ob Strugi« (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog odloka o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog cene storitve »Pomoč družini na domu«
predlog
gradivo
11. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora občine o izvedbi nadzora Zavoda za kulturo šport in turizem Žalec ter Krajevnih skupnosti Galicija, Gotovlje, Griže, Levec, Liboje, Petrovče, Ponikva, Šempeter, Vrbje in Mestne skupnosti Žalec
nadzor ZKŠT
nadzor KS/MS
12. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
gradivo
13. točka  Aktualne informacije  
14. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
11. redna seja - 4.2.2008
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 10. redne seje občinskega sveta z dne 21. januarja 2008 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Žalec za leto 2006 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
poročilo
3. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2008 (prva obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitev, kadrovski načrt
premoženje
plan JKP
 Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2009 (prva obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitev
kadrovski načrt
premoženje
plan JKP
4. točka  Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Poročilo Nadzornega odbora občine o opravljenem delu v letu 2007 in seznanitev z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2008
gradivo
6. točka  Poročilo o porabi sredstev za odpravo posledic elementarne nesreče – poplave dne 18. 9. 2007
gradivo
7. točka  Aktualne informacije  
8. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
10. redna seja - 21.1.2008
Točka Opis Gradivo
 Sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje občinskega sveta z dne 10. decembra 2007 ter 2. in 3. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
zapisniki
poročilo
2. točka  Predlog premoženjskih zadev
prodaja
odpis terjatev
3. točka  Predlog odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (druga obravnava) ter predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec (druga obravnava) ter predlog pravilnika o načinu in pogojih plakatiranja ter cenika plakatiranja (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje sever – (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
gradivo
7. točka  Predlog pravilnika o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada
gradivo
8. točka  Aktualne informacije  
9. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
9. redna seja - 26.11.2007
Točka Opis Gradivo
sklic  
vabilo
vabilo ponovno
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov ter potrditev zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta z dne 15. oktobra 2007
poročilo
zapisnik seje
zapisnik elektorji
zapisnik glasovanja
2. točka  Predlog potrditve mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog kadrovskih zadev
zapisnik 13. seje KMVVIP
zapisnik 14. seje KMVVIP
zapisnik 15. seje KMVVIP
4. točka  Predlog premoženjskih zadev
zapisnik 7. seje OFPP
zapisnik 8. seje OFPP
5. točka  Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2007 (prva in druga obravnava)
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski del
načrt razvojnih programov
obrazložitve
7. točka  Predlog pravilnika o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije  
9. točka  Predlog sklepa o določitvi višine denarne pomoči oškodovancem po poplavah v septembru 2007
gradivo
10. točka  Predlog kadrovskih in organizacijskih sprememb v Javnem zavodu Zavod za kulturo šport in turizem Žalec  
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
1. izredna seja - 15.10.2007
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov ter potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 24. septembra 2007
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog izvolitve kandidata za člana državnega sveta ter kandidatov za elektorje
gradivo
3. točka  Obravnava odstopa članice občinskega sveta
gradivo
4. točka  Predlog imenovanja občinske volilne komisije
gradivo
5. točka  Predlog osnove za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
gradivo
zapisnik
6. točka  Aktualne informacije  
7. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta  
8. redna seja - 24.9.2007
Točka Opis Gradivo
sklic  
vabilo
1. točka  Poročilo o izponitvi sklepov 7. redne seje z dne 2.7.2007 in potrditev zapisnika 7. redne seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v JVIZ Vrtci Žalec
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
priloga
4. točka  Predlog odloka o: 1) načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (prva in druga obravnava) in 2) podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog 1) odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec in 2) pravilnika o načinu in pogojih plakatiranja in cenik
gradivo
6. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na: 1) javno vodovodno omrežje (prva in druga obravnava) in 2) javno kanalizacijsko omrežje (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog pravilnika o sofinanciranju ukrepov učinkovite rabe energije
gradivo
8. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
gradivo
priloga Anžur
priloga Kralj
9. točka  Predlog pravilnika o štipendiranju (druga obravnava)
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
obrazec
7. redna seja - 2.7.2007
Točka Opis Gradivo
 vabilo
vabilo
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov ter potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 4. junija 2007
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2007  
3. točka  Predlog kadrovskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
5. točka  Obravnava predloga območij pokrajin v Sloveniji
gradivo
6. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitva odloka o dodeljavnju denarne socialne pomoči v občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007-2013
gradivo
9. točka  Predlog za razglasitev občine Žalec za območje brez gensko spremenjenih organizmov (GSO)
gradivo
10. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
dopis
odmik Gril
odmik Nivalis
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude svetnikov  
6. redna seja - 4.6.2007
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo - preklicano
vabilo 4.6.2007
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne 16. aprila 2007 ter potrditev zapisnika te seje
zapisnik
poročilo
2. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
3. točka  Predlog odloka o proračunu občine Žalec za leto 2007 (druga obravnava)
dopis
kazalo
odlok - tekstualni del
tabele - prihodki
tabele - odhodki
stanovanjski sklad
obrazložitve
4. točka  Predlog sklepov o financiranju političnih strank ter klubov svetnic in svetnikov
politične stranke
klubi
5. točka  Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu Zarja Petrovče (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog odloka o občinskem lokacijskem načrtu Vrbje ob Strugi (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog odloka o občinskih taksah (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog pravilnika o spremembah pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
gradivo
9. točka  Predlog sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
gradivo
10. točka  Predlog sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) severovzhodnega dela naselja Šempeter
gradivo
11. točka  Obravnava soglasja k izplačilu povečane delovne uspešnosti v javnih zavodih UPI - Ljudska univerza Žalec, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in Žalske lekarne
gradivo
12. točka  Predlog odpisa dolgov za najemnine občinskih stanovanj  
13. točka  Predlog odmikov od veljavne prostorske dokumentacije
gradivo
14. točka  Informacija o delu zvez, društev in humanitarnih organizacij v letu 2006  
15. točka  Informacija o delu Razvojne agencije Savinja, Sklada dela Savinjske regije, zvez društev Občine Žalec ter Centra za informiranje in poklicno svetovanje  
16. točka  Aktualne informacije
gradivo
17. točka  Vprašanja in pobude članov občinskega sveta