Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic seje OS
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarstvo in prostor
sklic seje
stališče
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje z dne 29. aprila 2020 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
3. točka  Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja ŽA-1/5 (prva obravnava)
gradivo
4. točka  Obravnava letnih poročil za leto 2019 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
gradivo
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci občine Žalec
Žalske lekarne
ZKŠT Žalec
II. OŠ Žalec
GŠ Žalec
MSK Žalec
UPI Žalec
ZD Žalec
RŠS Celje
soglasje uspešnost
5. točka  Obravnava letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2019, informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec za leto 2019 (PP Žalec), poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2019, poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2019, poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2019, poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2019, poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2019, poročila Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2019, poročila o delovanju mladinskih društev v Občini Žalec v letu 2019
RAS
varnostna problematika
inšpektorat
zaščita in reševanje
gasilska društva
SPV
karierni kotiček
ZTD Žalec
mladinska društva
6. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Koncesijskega akta za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva - Vrtec Žalec zahod (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora (območje OPPN PC AG III)
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališče
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 10. redne seje z dne 5. februarja 2020 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Mladinski center Žalec in potrditve Sklepa o plačilu za opravljanje neprofesionalne funkcije predsednika in članov občinskega Štaba za civilno zaščito Občine Žalec in poveljnika ter članov Gasilskega poveljstva Občine Žalec v času izrednih razmer
MC Žalec
sklep CZ
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2020 (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  gradivo predloga Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2019
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
programska kl.
funkcionalna kl.
stanovanjski sklad
obrazložitev
prerazporeditve
prerazp. rezerve
6. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o parkiranju v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje VRTCA ŽALEC ZAHOD« (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Spremembe letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2020
gradivo
12. točka  Predlog Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini Žalec za obdobje 2020 do 2022+
gradivo
13. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru podjetja Sipro d. o. o. Žalec
gradivo
14. točka  Aktualne informacije: poročilo o delu Občinskega štaba za civilno zaščito Občine Žalec, postavitev radarja Ulica Savinjske čete
poročilo
radar
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec pripomb in pobud
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje z dne 18. decembra 2019 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Občine Žalec v svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2020 (prva obravnava) in Poročilo o realizaciji programa dela Občinskega sveta za leto 2019
gradivo
4. točka  Gradivo rebalansa proračuna Občine Žalec za leto 2020
dopis
povezava
amandma 1
amandma 2
5. točka  Predlog Akcijskega načrta »SLOVENIA GREEN« za obdobje 2020 - 2022
dopis
obrazložitev
poročilo o presoji
predlog načrta
6. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
7. točka  Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in porabi sredstev v letu 2019
gradivo
8. točka  Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2020
gradivo
9. točka  Dokončni poročili Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018 in javnih naročil za leto 2018
premoženje
naročila
10. točka  Aktualne informacije
spremembe OPN
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje z dne 4. decembra 2019 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo MIIR
3. točka  Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Žalec v Nadzornem svetu Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v lasti Občine Žalec in podelitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Terminskega programa Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2020
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
gradivo
odlok
9. točka  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (druga obravnava)
gradivo
odlok
10. točka  Predlog Sklepa o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Dokončna poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru krajevnih skupnosti Galicija Gotovlje, Griže, Levec, Liboje, Petrovče, Ponikva, Šempeter Vrbje in mestne skupnosti Žalec
dopis
poročila
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec pripomb in pobud
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. redne seje z dne 23. oktobra 2019 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (prva in druga obravnava)
odlok MIR
2. točka  Predlog sklepa o imenovanju članov delovnih teles
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Letnega programa športa za leto 2020
gradivo
5. točka  Predloga Sklepa o valorizaciji točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020
gradivo
6. točka  Dokončna poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru krajevnih skupnosti Galicija Gotovlje, Griže, Levec, Liboje, Petrovče, Ponikva, Šempeter Vrbje in mestne skupnosti Žalec
dopis
poročila
7. točka  Aktualne informacije: Informacija LAS SSD »Okoljsko osveščeni« in Informacija LAS SSD »Gozd Pekla«;
Okoljsko osveščeni
Gozd Pekla
8. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec pripomb in pobud
   
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic seje OS
sklic
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. redne seje z dne 19. junija 2019 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec, sklepa o imenovanju članov delovnih teles ter sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
mandat
delovna telesa
OVK
3. točka  Predlog za spremembo cene obvezne občinske gospodarske javne službe za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
odlok
5. točka  Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (prva obravnava)
gradivo
odlok
6. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora LO-6 (ribnik Ložnica)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi elaborata za SIP Šempeter
gradivo
situacija
11. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Soglasje k Sistemizaciji delovnih mest Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2019/2020
gradivo
13. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
Griški most
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec pripomb in pobud
Tržnica Žalec
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. redne seje z dne 15. maja 2019 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o:  
 podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2019
gradivo
 imenovanju direktorja javnega zavoda ZKŠT, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
gradivo
 imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
gradivo
 imenovanju predstavnika pacientov v svet javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
gradivo
 imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
gradivo
 imenovanju predstavnika občine v Nadzornem odboru Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
gradivo
 imenovanju predstavnika občine v Skupščini Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
gradivo
 imenovanju članov delovnih teles po predlogu politične stranke
gradivo
3. točka  Predlog Strategije razvoja turizma v Občini Žalec v obdobju od 2019 do 2027
gradivo
strategija
4. točka  Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »HOPSLANDIJA« (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (druga obravnava)
gradivo
elaborat
priloga 1
priloga 2
priloga 3a
priloga 3b
priloga 3c
6. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (prva obravnava)
gradivo
elaborat
priloga 1
priloga 3
priloga 4a
priloga 4b
priloga 4c
priloga 4d
priloga 4e
priloga 4f
priloga 4g
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
priloga 1
8. točka  Obravnava:  
 informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva Občine Žalec v letu 2018
gradivo
 letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2018
dopis
poročilo RAS
priloge RAS
 letnega poročila Javnega komunalnega podjetja JKP d.o.o. Žalec za leto 2018
gradivo JKP
 letnega poročila Sipro d.o.o. za leto 2018
gradivo Sipro
 informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec za leto 2018 (PP Žalec)
gradivo PP Žalec
 poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2018
gradivo MIIR
 poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2018 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2018
gradivo
 poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2018 in programa dela za leto 2019
gradivo
 poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem)
kultura
šport
turizem
 poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec
gradivo MS
 poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2018
gradivo UPI
9. točka  Dokončno poročilo Nadzornega odbora
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
Zero Waste zaveza
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. redne seje Občinskega sveta z dne 27. marca 2019 ter 1. korespondenčne seje Občinskega sveta ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 4 redna seja
zapisnik 1 koresp. seja
2. točka  Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za volitve v letu 2018 in predlog imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
stroški kampanje
poročilo svetniki
poročilo župan
imenovanja
3. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev: predlog uskladitve mej Občine Žalec in predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra
uskladitev meje
Žalec-Dobrna
Žalec-Celje
Žalec-Polzela
ukinitev javnega dobra
4. točka  Obravnava letnih poročil za leto 2018 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
gradivo
priloga I (poročila)
Vrtci občine Žalec
Osnovna šola Griže
Osnovna šola Petrovče
Osnovna šola Šempeter
I. Osnovna šola Žalec
II. Osnovna šola Žalec
Glasbena šola Žalec
MSK Žalec
ZKŠT Žalec
UPI Žalec
ZD Žalec
Žalske lekarne
RŠS Celje
priloga II
priloga III
5. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2018
dopis
gradivo
6. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
priloga
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »HOPSLANDIJA« (prva obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja z oznako LO - 4/3 (PC AG 3)
gradivo
situacija
odlok
10. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (prva obravnava)
gradivo
priloga 1
priloga 2
priloga 3a
priloga 3b
priloga 3c
11. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva in druga obravnava)
gradivo
situacija
12. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
13. točka  Obravnava soglasja k spremembam in dopolnitvam statuta Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
oskrba s pitno vodo
oskrba - karta
nadstrešnica
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odg. Fideršek
obrazec pripomb in pobud
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Mnenje k odločitvi o izbiri kandidatov za ravnatelja OŠ Petrovče in OŠ Šempeter
gradivo
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic 4. redne seje Občinskega sveta
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic
stališče
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic
stališče
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. redne seje Občinskega sveta z dne 30. januarja 2019 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlogi: Sklepa o razrešitvi in imenovanju v delovna telesa občinskega sveta, Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter razpisa direktorja javnega zavoda ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
delovna telesa
SPV
razpis direktor ZKŠT
3. točka  Predlog programa dela Občinskega sveta za leto 2019
gradivo
4. točka  Predlog premoženjsko pravnih zadev
gradivo
5. točka  Predlog Odloka: o proračunu Občine Žalec za leto 2019 (druga obravnava) in predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2020 (druga obravnava)
dopis 2019
dopis 2020
sklep letni načrt
povezava
amandmaji
stališča
6. točka  Predlog Odloka o pokopališkem redu (druga obravnava)
gradivo
amandma
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec
gradivo
9. točka  Predlog soglasja k Pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci občine Žalec
gradivo
priloge
10. točka  Predlog Sklepa o cenah storitev v VVZ Vrtci občine Žalec
gradivo
11. točka  Predlog Letnega programa športa za leto 2019
gradivo
12. točka  Predlog Letnega programa kulture za leto 2019
gradivo
13. točka  Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2019
gradivo
14. točka  Aktualne informacije
širitev PC AG 3
15. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovor Krulec
odgovor Krulec dodatno
obrazec
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališče T4-2019
stališče T4-2020
stališče T11
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 2. redne seje Občinskega sveta z dne 20. decembra 2018 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: potrditve mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec, imenovanja kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec (predlog liste kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec), sklepa o imenovanju predstavnika občine v svetu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, sklepa o financiranju političnih strank, sklepa o višini sredstev za financiranje posameznega svetnika
mandat
Nadzorni odbor
imenovanje predstavnika
financiranje političnih strank
financiranje svetnikov
3. točka  Predlog terminskega programa dela Občinskega sveta za leto 2019
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2019 (prva obravnava) in predlog Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2020 (prva obravnava)
dopis 2019
dopis 2020
povezava
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o pokopališkem redu (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za EUP PO 3/2 (del naselja Ponikva)
dopis
odlok
grafika
obrazložitev
amandma
8. točka  Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe za severovzhodni del območja EUP DR-1/3 z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (jugovzhodni del Drešinje vasi)
dopis
sklep
obrazložitev
9. točka  Predlog Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem Občine Žalec
gradivo
amandma
10. točka  Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
gradivo
elaborat
primerjava
11. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2018/2019
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
razpis za društva
merilnik hitrosti
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 1. konstitutivne seje z dne 5. decembra 2018 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: - potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec, - ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o določitvi števila članov stalnih delovnih teles in imenovanju predsednika in članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta
gradivo
4. točka  Aktualne informacije  
5. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic konstitutivne seje Občinskega sveta (mandat 2018-2022)
sklic
 Statut Občine Žalec
statut
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec
poslovnik
 Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
odlok
 Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
pravilnik
 Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
pravilnik
1. točka  Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi  
2. točka  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
izid Občinski svet
izid Župan
3. točka  Imenovanje komisije za potrditev mandatov  
4. točka  Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta  
5. točka  Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za župana  
6. točka  Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja  
7. točka  Razno  
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
Točka Opis Gradivo
 Razrešitev članice Občinske volilne komisije in imenovanje novega člana Občinske volilne komisije.
gradivo
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje OS
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališče Lekarne Žalec
stališče NRP SUV
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 25. redne seje z dne 24. maja 2018 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog:  
 - sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2018
gradivo
 - sklepa o imenovanju namestnika predsednika in člana občinske volilne komisije
gradivo
 - imenovanja predstavnikov v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Spremembe in dopolnitve Odloka o OLN Vrbje ob Strugi (druga obravnava)
dopis
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
stališče Župana
stališča do pripomb
opis ureditve
ureditvena situacija
amandma
amandma2
5. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (prva in druga obravnava)
dopis
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog uvrstitve novega projekta »Nabava motornega vozila oblike SUV« v Načrt razvojnih programov od 2018 do 2021.
gradivo
10. točka  Predlog Sklepa o določitvi višine najemnine za neprofitna in službena stanovanja ter višino tržne najemnine za neprofitna stanovanja v lasti občine Žalec
gradivo
11. točka  Dokončna poročila o opravljenem nadzoru:
dopis
 Občine Žalec - Izvedbe javnega naročila NMV Ureditev atletske steze v športnem parku Šempeter
gradivo
 Občine Žalec - Letnega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
gradivo
 Osnovne šole Petrovče - Pregled pravilnosti in zakonitosti poslovanja OŠ Petrovce za leti 2015 in 2016
gradivo
 Razvojne agencije Savinja Žalec – Nadzorni pregled nad poslovanjem Razvojne agencije Savinja, namensko porabi sredstev prejetih s strani Občine Žalec za leti 2015 in 2016
gradivo
 Občine Žalec - Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2016
gradivo
stališče (Lojze Posedel)
12. točka  Aktualne informacije
azbest
gradnja objekta
OŠ Petrovče
OMCO
OMCO ukrepi
sanacije DRSV
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic 25. redne seje Občinskega sveta
sklic
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 12. aprila 2018, 2. izredne seje 11. aprila 2018 in 7. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 24 redne seje
zapisnik 2 izredne seje
zapisnik 7 koresp. seje
2. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Medobčinske splošne knjižnice Žalec in Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Žalec
predstavnik
stroški kampanje
3. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi Sklada dela Savinjske regije
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne Žalec (prva obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Spremembe in dopolnitve Odloka o OLN Vrbje ob Strugi (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka OPPN spremembe in dopolnitve UN za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (južni del 9. ureditvene enote – območje ZD Žalec s sodiščem)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora, (za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3) (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Zero Waste zaveze Občine Žalec in načrt ukrepov
dopis
zaveza
ukrepi
11. točka  Obravnava:  
 informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva občine Žalec v letu 2017
gradivo
 letnega poročila Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za leto 2017
dopis
poročilo JKP Žalec
 letnega poročila podjetja Sipro d.o.o. za leto 2017
gradivo
 letnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2017
dopis
poročilo
 Informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec za leto 2017 (PP Žalec)
gradivo
 poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2017
gradivo
 poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2017 in poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2017
gradivo
 poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017 in program dela za leto 2018
gradivo
 poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem)
gradivo ZKD
predstavitev ZKD
gradivo ZŠD
predstavitev ZŠD
gradivo ZTD
 poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec
gradivo
poročilo
predstavitev
 poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2017
dopis
poročilo
12. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
drevo za lepši jutri
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
vprašanja 25 seje
obrazec
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic 24. redne seje
sklic seje OS
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 23. redne seje Občinskega sveta z dne 22. februarja 2018 ter 6. korespondenčne seje dne 28. februarja 2018 in potrditev zapisnikov sej
poročilo
zapisnik 23r
zapisnik 6k
2. točka  Predlog mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidatke za ravnateljico javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
gradivo
3. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2017
dopis
dokumenti
4. točka  Obravnava poslovnih poročili za leto 2017 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
gradivo
 Vrtci občine Žalec
poročilo
 Osnovna šola Griže
poročilo
 Osnovna šola Petrovče
poročilo
 Osnovna šola Šempeter
poročilo
 I. Osnovna šola Žalec
poročilo
 II. Osnovna šola Žalec
poročilo
 Glasbena šola Žalec
poročilo
 Medobčinska splošna knjižnica Žalec
poročilo
 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
poročilo
 UPI ljudska univerza Žalec
poročilo
 Zdravstveni dom Žalec
poročilo
 Žalske lekarne Žalec
poročilo
 Regijsko študijsko središče Celje
poročilo
5. točka  Predlog:  
 Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
gradivo
situacija
 Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II (prva in druga obravnava)
dopis
gradivo
6. točka  Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za zahodni del območja EUP ŽA–1/4, (stanovanjska soseska Godomlja v Žalcu)
gradivo
obrazložitev
7. točka  Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic izredne seje
sklic
 odgovor Župana
odgovor
1. točka  Obravnava ravnanja Župana občine Žalec in Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec pred in po imenovanju direktorice javnega zavoda
gradivo
priloga 1
priloga 2
priloga 3
priloga 4
priloga 5
priloga 6
priloga 7
priloga 8
priloga 9
priloga 9a
priloga 10
priloga 11
priloga 12
priloga 13
priloga 14
priloga 15
priloga 16
priloga 16a
priloga 16b
priloga 17
priloga 17a
priloga 18
priloga 19
priloga 20
priloga 21
priloga 22
predlog sklepa
2. točka  Obravnava ravnanja Župana občine Žalec in Skupščine podjetja SIPRO d.o.o. Žalec pred in po imenovanju direktorja podjetja SIPRO d.o.o. Žalec
gradivo
priloga
priloga 01
priloga 1
priloga 2
priloga 3
priloga 4
priloga 5
priloga 6
predlog sklepa
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic
gradivo
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 22. redne seje Občinskega sveta z dne 21. decembra 2017 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja člana Odbora za negospodarske javne službe ter imenovanja predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (prva in druga obravnava) - gradivo se nahaja v področju Proračun
povezava
amandmaji Posedel
amandmaja Krulec
stališče župana
4. točka  Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2018 ter Letnega programa kulture v Občini Žalec za leto 2018
šport
kultura
5. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2018 (druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020 (druga obravnava)
gradivo
dodatek
9. točka  Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predstavitev osnutka ZERO WASTE zaveze in načrta ukrepov
dopis
zaveza
ukrepi
12. točka  Poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o delu in porabi sredstev v letu 2017
poročilo
13. točka  Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2018
plan dela
14. točka  Predlog odpisa neizterljivih terjatev
gradivo
15. točka  Aktualne informacije  
16. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori 22 seje
Mladim prijazna občina
vprašanja 23 seje
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta s predlogom dnevnega reda
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališče
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 21. redne seje Občinskega sveta z dne 23. novembra 2017 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog terminskega programa dela Občinskega sveta za leto 2018 ter programa dela občinskega sveta za leto 2018 (prva obravnava) s poročilom o realizaciji Programa dela Občinskega sveta za leto 2017
dopis
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (druga obravnava)
dopis
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
dopis
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
gradivo
6. točka  Potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec
dopis
obrazložitev
elaborat
položnica
7. točka  Informacija o pristopu k projektu ZERO WASTE Občina Žalec
gradivo
8. točka  Informacija o stanju na področju stanovanjskega gospodarstva
gradivo
9. točka  Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta »Občina po meri invalida«
dopis
poročilo
načrt
dopisi
10. točka  Obravnava Sklepa komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta
gradivo
11. točka  Aktualne informacije
škoda po neurju
zimska služba
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic redne seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za prostor in gospodarstvo
stališče
 Odbor za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 20. redne seje Občinskega sveta z dne 19. oktobra 2017 in potrditev zapisnikov
poročilo
zapisnik 20. seje
zapisnik o delu (DS)
zapisnik o volitvah (DS)
2. točka  Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda »Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
3. točka  Predlog:  
 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP PO-3/2 (Ponikva)
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
ureditvena situacija
prometna situacija
 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 (prva obravnava)
dopis
besedilo odloka
obrazložitev
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
5. točka  Predlog Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žalec (prava obravnava)
dopis
obrazložitev
besedilo odloka
6. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015-2020
dopis
obrazložitev
besedilo pravilnika
8. točka  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec
dopis
obrazložitev
besedilo sklepa
izračun JZ
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic redne seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališče
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališče
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 19. redne seje z dne 29. junija 2017 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog izvolitve elektorjev in predlog določitve kandidata za člana Državnega sveta
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017 (prva in druga obravnava) - gradivo je objavljeno v področju Proračun
amandmaji
stališča
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec za leto 2017/2018
gradivo
6. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec v letu 2015 in 2016
gradivo
7. točka  Aktualne informacije
Tomšičeva ulica
sanacija vodotokov
energetska sanacija
občina po meri invalidov
bivalna enota
PC južno od železnice
LTO Žalec
LTO Žalec opis
menjalnica knjig
8. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori 19. seja
vprašanja 20. seje
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
sklic seje
stališča
 Odbor za prostor in gospodarstvo
sklic seje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
sklic seje
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
sklic seje
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 18. redne seje z dne 20. aprila 2017, 4. korespondenčne seje in 5. korespondenčne seje Občinskega sveta ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
poročilo-priloga
zapisnik 18r
zapisnik 4k
zapisnik 5k
2. točka  Predlog: Sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2017, Sklepa o imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov ter Soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
priznanja
predstavniki
soglasje
3. točka  Predlog premoženjskih zadev: Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra in podelitvi statusa javnega dobra
dopis
sklep z obrazložitvijo
4. točka  Predlog: Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŽALEC ŽA-1/12 in Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje ŽALEC ŽA-1/12
odlok OPPN (dopis)
odlok OPPN
grafika OPPN
program (dopis)
program opremljanja
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
gradivo
odlok
grafika
6. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Žalec (prva in druga obravnava) – sprememba števila članov občinskega sveta
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Obravnava informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva v Občini Žalec v letu 2016, poslovnega poročila Javnega komunalnega podjetja JKP d. o. o. Žalec za leto 2016, poslovnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2016, poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec, poročila o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2016, poročila o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2016, poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem) in poslovnega poročila Kariernega kotička Žalec za leto 2016
gospodarstvo (dopis)
gospodarstvo (informacija)
JKP Žalec (dopis)
JKP Žalec (poročilo)
RAS Žalec (dopis)
RAS Žalec (poročilo)
ZIR, PGD (dopis)
ZIR občine (poročila)
delovanje PGD (poročila)
kultura, šport, MSOŽ (dopis)
kultura (poročilo)
šport (poročilo)
Mladinski svet (poročilo)
turizem (dopis)
turizem (poročilo)
Karierni kotiček (dopis)
Karierni kotiček (poročilo)
9. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – pregled pravilnosti, zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi (predloži NO)
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
OMCO Feniks
ukrepi OMCO Feniks
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
vprašanja in pobude
odgovori
obrazec
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
Točka Opis Gradivo
 Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče v Celju
gradivo
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje
 Odbor za finance, proračun in premoženje
stališča
 Odbor za gospodarske javne službe
stališča
 Odbor za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 17. redne seje Občinskega sveta z dne 16. februarja 2017 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
vprašanja in pobude
obrazec
3. točka  Predlog imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
gradivo
4. točka  Stališče Občine Žalec do predloga strokovnih podlag za celovito urejanje porečja Savinje na območju Občine Žalec
dopis
poročilo
povezava
5. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
gradivo
6. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2017 (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Sprememb in dopolnitev statuta Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2016 (gradivo se nahaja v področju Proračun)
dopis
9. točka  Obravnava poslovnih poročili za leto 2016 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je Občina Žalec
dopis
priloge
povezava
10. točka  Soglasje k Spremembam in dopolnitvam statuta javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2015, Poročila o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 in plan dela za leto 2017 ter Informacije o varnostni problematiki na območju Občine Žalec (PP Žalec)
poročilo MIR
poročilo SPV
informacije PP Žalec
12. točka  Aktualne informacije
čiščenje okolja 2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
vabilo
 
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
vabilo
 
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 16. redne seje Občinskega sveta z dne 22. decembra 2016 in 3. korespondenčne seje 20. januarja 2017 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo 16 redne seje
zapisnik 16 redne seje
zapisnik koresp. seje
pojasnilo
2. točka  Predlog mnenj, imenovanj in zamenjav v delovnih telesih ter predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov
mnenje UPI
imenovanje II. OŠ Žalec
imenovanje Odbor FPP
spremembe pravilnika
3. točka  Predlog premoženjskih zadev: predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra in predlog Sklepa o podelitvi stavbne pravice JZ Dom Nine Pokorn
ukinitev JD
situacija
stavbna pravica
situacija
4. točka  Potrditev predloga cene Pomoč družini na domu
gradivo
5. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2017 in Poročilo o realizaciji programa dela Občinskega sveta za leto 2016
gradivo
poročilo o delu
6. točka  Predlog Sprememb in dopolnitev statuta Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Celostne prometne strategije Občine Žalec
dopis
strategija
8. točka  Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
gradivo
situacija
11. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Staro mestno jedro Žalec
gradivo
12. točka  Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ter Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodni del območja Mala Pirešica MA-1
pogoji
začetek postopka
13. točka  Predlog Letnega programa za področje kulture in Letnega programa za področje športa
kultura
šport
14. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2016 in seznanitev s planom dela v letu 2017
poročilo
plan dela
15. točka  Poročilo o izvajanju omilitvenih ukrepov, OMCO Feniks
gradivo
16. točka  Aktualne informacije
azbest
17. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
Sklep Opis Gradivo
1417025 sklepi 17. redne seje 
sklepi
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
vabilo OS
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 stališča
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
vabilo
 stališča
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 stališča
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
vabilo
 stališča
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 15. redne seje Občinskega sveta z dne 17. novembra 2016 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Terminskega plana Občinskega sveta za leto 2017
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN HR - 4 Hramše (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Južno od železnice (ŽA 1/19) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu (prva in druga obravnava)
načrt
situacija
opremljanje
6. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva in druga obravnava)
načrt
situacija
opremljanje
7. točka  Predlog Odloka o proračunu za leto:  
 2017 - amandmaji se vlagajo do 19.12.2016 do 24. ure
dopis
kazalo 2017
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razv. programov
obrazložitve
 
amandma Župan
amandma Krulec
amandmaji Posedel
stališče
 2018 - amandmaji se vlagajo do 19.12.2016 do 24. ure
dopis
kazalo 2018
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razv. programov
obrazložitve
 
odgovori na pripombe
primerjava splošni del
primerjava posebni del
8. točka  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2017 do 2020
gradivo
program
10. točka  Potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec
gradivo
11. točka  Obravnava dokončnega poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru: Poslovanja Občine Žalec - Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015; Izvedbe javnega naročila »Gradnja fontane v Žalcu« in Izvedbe javnega naročila »Nakup programirane točilne naprave«
gradivo
stališče Posedel
12. točka  Predstavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta projekta Občina po meri invalida
gradivo
analiza stanja
načrt
13. točka  Aktualne informacije
celostna prometna strategija
oskrba s pitno vodo
ravnanje z azbestnimi odpadki
skulptura v krožišču
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 14. redne seje Občinskega sveta z dne 18. oktobra 2016 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
3. točka  Predlog programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda 2017 do 2020
dopis
program
4. točka  Seznanitev s strategijo lokalnega razvoja za LAS Spodnje Savinjske doline
dopis
gradivo
5. točka  Aktualne informacije: • predstavitev kulinaričnega turističnega produkta in • predstavitev kolesarskega turističnega produkta
kulinarika
kolesarstvo
6. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
vabilo
obrazložitev
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
vabilo
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
vabilo
 stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
vabilo
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
vabilo
 stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 13. redne seje Občinskega sveta z dne 16. junija 2016 in potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog mnenja k imenovanju kandidatov/kandidatk za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v letu 2017 in 2018 ter Sklepa o višini financiranja posameznega svetnika v letu 2017 in letu 2018
politične stranke
svetniki, svetniške skupine
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017 (prva obravnava)
dopis
kazalo 2017
odlok 2017
splošni del 2017
posebni del 2017
stanovanjski sklad 2017
NRP 2017-2020
obrazložitve 2017
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (prva obravnava)
dopis
kazalo 2018
odlok 2018
splošni del 2018
posebni del 2018
stanovanjski sklad 2018
NRP 2018-2021
obrazložitve 2018
5. točka  Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
predlog odloka
6. točka  Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda: I. Osnovna šola Žalec; Osnovna šola Griže; Osnovna šola Petrovče; Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
I. OŠ Žalec
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
8. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JVIZ Vrtci občine Žalec za šolsko leto 2016/2017
gradivo
9. točka  Predlog Sklepa o zaključku postopka javno zasebnega partnerstva
gradivo
10. točka  Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Žalec
gradivo
načrt
izjava izdelovalca
11. točka  Predlog razglasitve Občine Žalec za območje brez trgovinsko – investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA
gradivo
12. točka  Obravnava dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec o izvedbi nadzora:
gradivo
 Občine Žalec - zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2014
gradivo
 Občine Žalec – dodelitve sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Žalec, ki jih bo v letu 2015 in 2016 sofinancirala občina Žalec iz občinskega proračuna
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva Galicija prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva Gotovlje prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Grifon prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva mešani planinski pevski zbor Žalec prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
 nad namensko porabo sredstev Kulturnega društva Petrovče prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2015 in 2016 na podlagi razpisa za področje kulture
gradivo
13. točka  Aktualne informacije
celostna prometna strategija
kronologija OMCO Feniks
projekt Eko kamp Vrbje
kandidatura PC AG
kandidatura EFE 2017
bivalna enota
večgeneracijski centri
energetska sanacija
fontana Zeleno zlato
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
vprašanja in pobude
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje OS
sklic seje OS
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
sklic
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
sklic
 stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 12. redne seje Občinskega sveta z dne 21. aprila 2016 in 2. korespondenčne seje z dne 20. maja 2015 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 12. seje
zapisnik 2. korespondenčne seje
2. točka  Predlog:  
 sklepa o imenovanju častnega občana Občine Žalec
častni občan
 sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2016
priznanja
 soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
direktor MSK
3. točka  Obravnava informacije o rezultatih poslovanja gospodarstva v Občini Žalec za leto 2015
gradivo
poročilo
4. točka  Obravnava pisma o nameri za ustanovitev Zadruge Savinjske regije
gradivo
5. točka  Obravnava:  
 poslovnega poročila Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za leto 2015
gradivo
poročilo JKP
 poslovnega poročila Razvojne agencije Savinja za leto 2015
gradivo
poročilo RAS
 poročila o delovanju Mladinskega sveta Občine Žalec
gradivo društev
poročilo MS
 poročilo o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec za leto 2015
gradivo
poročilo ZiR
 poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2015
poročilo PGD
 poročil o delu zvez društev (kultura, šport in turizem)
poročilo kultura
predstavitev kultura
poročilo šport
predstavitev šport
poročilo turizem
 poročilo o delu CIPS
gradivo
6. točka  Predlog Odloka:  
 o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Zaloške Gorice ZŠ -1
gradivo
odgovori na pripombe
načrt
 o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ -1 (prva in druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka:  
 o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) HR - 4 Hramše
gradivo
odlok
načrt zasnove
zbirna karta GJI
promet
kanalizacija
 o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN HR - 4 Hramše (prva obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Pravilnika za sofinanciranje obnove stavb na območju Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
amandma
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Sklepa o novih cenah gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (SIMBIO d.o.o.)
gradivo
elaborat obdelave
elaborat odlaganja
11. točka  Aktualne informacije
EKOCI COOP
soglasje LEK občine
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
Točka Opis Gradivo
 gradivo seje
gradivo
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic seje Občinskega sveta
sklic seje OS
 sklic seje Odbora za finance, proračun in premoženje
sklic
 stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 sklic seje Odbora za prostor in gospodarstvo
sklic
 stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 sklic seje Odbora za gospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 sklic seje Odbora za negospodarske javne službe
sklic
 stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 11. redne seje Občinskega sveta z dne 18. februarja 2016 in potrditev zapisnika te seja
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Žalec za leto 2015 (gradivo objavljeno na podstrani Proračun)  
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Žalec za leto 2016 (prva in druga obravnava) (gradivo objavljeno na podstrani Proračun)
amandma 1
amandma 2
stališče do amandmajev
4. točka  Obravnava: Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju Občine Žalec za leto 2015, Informacija o varnostni problematiki na območju Občine Žalec (PP Žalec), Poročilo o delu sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu za leto 2015 in plan dela za leto 2016
dopis MIR
poročilo MIR
varnostna problematika
poročilo SPV
5. točka  Obravnava in sprejem poslovnih poročil za leto 2015 za javne zavode s področja negospodarstva, ki so sofinancirani iz proračuna
dopis
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci občine
Lekarne Žalec
ZKŠT Žalec
II. OŠ Žalec
GŠ Žalec
MSK Žalec
UPI Žalec
RŠS Celje
ZD Žalec
6. točka  Predloga programov kulture v Občini Žalec za leto 2016 in športa v Občini Žalec za leto 2016
kultura
šport
7. točka  Predloga sklepov o: določitvi cen programov vrtcev, soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu«
programi vrtcev
pomoč družini
8. točka  Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (prva in druga obravnava)
gradivo
9. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno enoto F1
gradivo
čistopis
10. točka  Predlog Odloka o javno - zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Pravilnika za sofinanciranje obnove stavb na območju Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – pregled pravilnosti, zakonitosti poslovanja z javnimi sredstvi – področje javnih naročil za leto 2014 (postopek oddaje javnega naročila za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest)
dopis
poročilo
13. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
tržnica Žalec
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 stališče Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 stališče Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 stališče Odbora za negospodarske javne službe
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 10. redne seje Občinskega sveta z dne 17. decembra 2015, 1. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne z 25. januarja 2016 in 1. izredne seje Občinskega sveta z dne 4. februarja 2016 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 10. redne
zapisnik 1. korespodenčne
zapisnik 1. izredne
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec in predlog imenovanja članov delovnih teles Občinskega sveta
potrditev mandata
delovna telesa
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016 (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno enoto F1
gradivo
grafika
6. točka  Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za enoto urejanja prostora (EUP) Zaloška Gorica ZŠ – 1 v Žalcu
gradivo
grafika
7. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – ljudska univerza Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog dopolnitve Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Žalec za področje javnih naročil v letu 2013: Prenova starega mestnega jedra Žalec, poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2015 in seznanitev Občinskega sveta s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2016
nadzor SMJ
poročilo 2015
plan 2016
11. točka  Informacija o problematiki ogrevanja, upravljanja stanovanj, vzdrževanja stanovanj in lastništva v Žalcu
gradivo
dopolnitev informacije
stališče
12. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
gradivo
obrazec
vprašanja in pobude
1. izredna seja - 4.2.2016
Točka Opis Gradivo
 Stališče Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 sklic
sklic
 Ponovno mnenje in odločanje o nameri in aktivnostih vodstva Občine Žalec za postavitev Fontane piv v Mestnem parku Žalec
zahteva
gradivo
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
gradivo
sklep
10. redna seja - 17.12.2015
Točka Opis Gradivo
 vabilo
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje z dne 19. novembra 2015 in seje z dne 3. decembra 2015 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 9. seje
zapisnik seje
2. točka  Predlog imenovanja članov sveta Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in predlog imenovanja sodnikov porotnikov
gradivo
3. točka  Poročilo o realizaciji programa dela Občinskega sveta za leto 2015 s predlogom terminskega plana Občinskega sveta za leto 2016 in predlogom Programa dela Občinskega sveta za leto 2016 (prva obravnava)
gradivo
4. točka  Lokalni energetski koncept Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
koncept
5. točka  Predlog Odloka Spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO -7 (SD OPPN LO-7)
gradivo
6. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
8. točka  Predlog pobude Komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta za spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec in Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
9. točka  Informacija v višini dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v letu 2015
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
zbirni center
poplavna ogroženost
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
terenska seja - 3.12.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
potek seje
 Sodelovanje Občine Žalec, RAS, RASR in gospodarskih družb
predstavitev
 Kmetijstvo v občini Žalec
predstavitev
 Turizem v občini Žalec
predstavitev
 Regijski center za zdravo in aktivno življenje - EKO kamp Vrbje
predstavitev
 Fontana piv
predstavitev
 Obnova vaškega jedra Petrovč
predstavitev
 Antična nekropola - ureditev arheološkega parka
predstavitev
 Mladi v občini Žalec
predstavitev
9. redna seja - 19.11.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje z dne 22. oktobra 2015 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog imenovanja namestnika člana občinske volilne komisije
gradivo
3. točka  Predlog premoženjskih zadev
gradivo
4. točka  Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (druga obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitve Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
gradivo
6. točka  Predlog Sklepa o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja enote urejanja prostora (EUP) Vrbje VR-3/2
gradivo
7. točka  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
gradivo
8. točka  Lokalni energetski koncept Občine Žalec (prva obravnava)
gradivo
koncept
9. točka  Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja OŠ Griže za leti 2013 in 2014
gradivo
stališče župana
10. točka  Poročilo o delu komisije za določitev nevzdrževanih objektov na območju Občine Žalec
gradivo
11. točka  Predlog Sklepa o odpustu dolgov občanov na podlagi določb Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov
gradivo
12. točka  Aktualne informacije
planet
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovor Sipro
odgovor dom upokojencev
vprašanja in pobude
8. redna seja - 22.10.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 Stališče Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 7. redne seje z dne 18. junija 2015 in potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog: - imenovanja občinske volilne komisije in - seznanitve z mnenjem k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Risto Savin Žalec  
3. točka  Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci Občine Žalec
gradivo
4. točka  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (prva in druga obravnava)
gradivo
amandma
5. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN LO 4/4 (prva in druga obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 (prva obravnava)
gradivo
7. točka  Informacija o: - vstopu Občine Žalec v zeleno shemo slovenskega turizma in - Skladu dela Savinjske regije
dopis
zelena shema
sklad dela
8. točka  Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
grafični del
9. točka  Predlog spremembe in dopolnitve cenika pokopališko pogrebnih storitev
gradivo
10. točka  Aktualne informacije  
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
odgovori
vprašanja in pobude
7. redna seja - 18.6.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 6. redne seje z dne 16. aprila 2015 ter seje z dne 20. maja 2015 izvedene na terenu in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 6. redne
zapisnik terenske
2. točka  Predlog:  
 - sklepa o imenovanju častnega občana Občine Žalec
gradivo
 - sklepa o podelitvi priznanj Občine Žalec za leto 2015
gradivo
 - predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Žalec
gradivo
 - imenovanj predstavnika ustanovitelja: v svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec, v Skupščino Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
gradivo
5. točka  Predlog odloka Občinskega podrobnega prostorskega načrta LO 4/4
gradivo
grafika
6. točka  Poročilo:  
 - o varnostni situaciji v Občini Žalec
gradivo
 - o izvajanju zaščite in reševanja v Občini Žalec in poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Občine Žalec v letu 2014
gradivo
7. točka  Poslovno poročilo:  
 - Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za leto 2014
gradivo
poročilo
 - Razvojne agencije Savinja za leto 2014, - Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec za leto 2014, - Sklada dela savinjske regije
gradivo
poročilo RAS
poročilo CIPS
poročilo Sklad
 - Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze športnih društev Občine Žalec in Zveze turističnih društev Občine Žalec za leto 2014
kultura, šport
turizem
8. točka  Informacija o rezultatih poslovanja gospodarstva Občine Žalec v letu 2014
gradivo
informacija
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Soglasje za sklenitev pogodb in zagotovitev virov sredstev za: a) energetsko sanacijo doma II slovenskega tabora s prizidkom, b) sanacijo plazu na LC 490090 (odsek 490091 Liboje – Zagreben - Zabukovica)
gradivo
11. točka  Informacija o prejetih soglasjih pristojnih ministrstev k Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
12. točka  Obravnava dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Žalec o poslovanju z javnimi sredstvi za leti 2013 in 2014 za društva: Odbojkarsko društvo Šempeter, Odbojkarsko društvo Spodnja Savinjska dolina Šempeter, Karate klub Žalec, Planinsko društvo Zabukovica in Zvezo športnih društev Žalec ter Župnije Griže in seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora preteklega mandata 2010 do 2014
poročila 2015
poročila 2014
13. točka  Aktualne informacije  
14. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
vprašanja in pobude
terenska seja - 20.5.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
1. točka  Predstavitev dela in projektov v krajevnih skupnostih in mestni skupnosti
seznam ogledov
trasa
2. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
gradivo
6. redna seja - 16.4.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 5. seje z dne 23. januarja 2015 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog:  
 - sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
gradivo
stroški - volive župana
stroški - volitve OS
 - imenovanja članice Nadzornega odbora JKP Žalec d.o.o. in članic Odbora za razvoj obrti in podjetništva
gradivo
3. točka  Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec za leto 2015
gradivo
4. točka  Predlog Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
gradivo
5. točka  Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva za leto 2014
gradivo
 - poslovna poročila:
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
Lekarne
Lekarne RP
ZKŠT
II. OŠ Žalec
GŠ Žalec
MSK Žalec
MSK Žalec RP
UPI Žalec
UPI Žalec RP
RŠS Celje
RŠS Celje RP
ZD Žalec
6. točka  Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014 na območju Občine Žalec
gradivo
7. točka  Poročilo o delu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2014
gradivo
8. točka  Predlog Zaključnega računa proračuna občine Žalec za leto 2014
gradivo
kazalo
zaključni račun
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
obrazložitve
prerazporeditve
poraba rezerve
9. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje LO-7
gradivo
grafika
10. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje VR-1/3
gradivo
grafika
12. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba)
gradivo
grafika sprememb
grafika celote
13. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Petrovče
gradivo
grafika
14. točka  Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
15. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
16. točka  Predlog:  
 - Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec d.o.o. (druga obravnava)
gradivo
 - Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev JKP Žalec d.o.o. (druga obravnava)
gradivo
17. točka  Potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žalec
gradivo
elaborat
izračun
18. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
plaz Zagreben
kanalizacija Šempeter
19. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
odgovor Krulec
odgovor Posedel
obrazec
vprašanja in pobude
5. redna seja - 23.2.2015
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
dopis
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 4. seje z dne 17. decembra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa:  
 o določitvi zneska za financiranju posameznega svetnika v okviru svetniških skupin
gradivo
 o določitvi števila članov komisije za mandatna vprašanja volitve imenovanja ter priznanja
gradivo
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2015
gradivo
pripomba Stanislav Jerman
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (druga obravnava) - amandmaji se vlagajo do 19.2.2015 do 24. ure.
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
popravek NRP
obrazložitve
 
amandmaji Jože Krulec
amandmaji Lojze Posedel
amandmaji Rok Sedminek
stališča do amandmajev
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (druga obravnava) - amandmaji se vlagajo do 19.2.2015 do 24. ure.
dopis
kazalo
normativni del
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt razvojnih programov
obrazložitve
 
amandmaji Jože Krulec
amandmaji Rok Sedminek
stališča do amandmajev
 
seznam pripomb
pripombe 1-7
pripombe 8-16
odgovori na pripombe
primerjava 1. in 2. obravnave
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (SD OPPN Žalec zahod)
gradivo
predlog
grafika
6. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
7. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
gradivo
8. točka  Predlog letnega programa športa v letu 2015
gradivo
9. točka  Predlog ukinitve javnega dobra
gradivo
10. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
poročilo - kanalizacija
11. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
4. redna seja - 17.12.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 3. seje z dne 20. novembra 2014 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog terminskega plana sej Občinskega sveta v letu 2015 in predlog programa dela Občinskega sveta za leto 2015
plan sej
program dela
amandma
3. točka  Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
gradivo
imenovanja
4. točka  Predlog:  
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski
razvojni programi
obrazložitve
 Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (prva obravnava)
dopis
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
razvojni programi
obrazložitve
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (druga obravnava)
gradivo
amandma 1
amandma 2
amandma 3
6. točka  Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Žalec – prenova v letu 2014
gradivo
program
priloga A
priloga B
priloga C
priloga D
priloga E
7. točka  Trajnostni energetski akcijski načrt Občine Žalec (SEAP)
gradivo
program
8. točka  Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
gradivo
9. točka  Aktualne informacije  
10. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
obrazec
vprašanja in pobude
3. redna seja - 20.11.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic seje
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za prostor in gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za gospodarske javne službe
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske javne službe
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 2. seje z dne 6. novembra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlogi:  
 potrditve mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
 izvolitve kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec (predlog liste kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Žalec)
gradivo
 sklepa o razrešitvi in imenovanju v delovnih telesih občinskega sveta
gradivo
 sklepa o financiranju političnih strank
gradivo
 sklepa o višini sredstev za financiranje posameznega svetnika
gradivo
 pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (prva in druga obravnava)
predlog
kazalo
odlok
splošni del
posebni del
stanovanjski sklad
načrt RP
obrazložitve
prerazporeditve
rezerva
4. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov občine (prva obravnava)
gradivo
5. točka  Predlog odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javne komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva obravnava) ter predlog odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (prva obravnava)
gradivo
6. točka  Predlog soglasja k sistemizaciji VVZ vrtci Občine Žalec za šolsko leto 2014/2015
gradivo
7. točka  Informacija o povzetku regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 do 2016 za savinjsko statistično regijo
gradivo
8. točka  Aktualne infomacije  
9. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
odgovori
evidenca 2010-2014
sodni postopki
obrazec
vprašanja in pobude
2. redna seja - 6.11.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 1. konstitutivne seje z dne 23. oktobra 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec in ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti
gradivo
3. točka  Predlog Sklepa o določitvi števila članov stalnih delovnih teles in imenovanju predsednika in članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta
gradivo
4. točka  Aktualne informacije  
5. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
obrazec
vprašanja in pobude
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
Točka Opis Gradivo
 Sklic konstitutivne seje
sklic
1. točka  Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi  
2. točka  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
poročilo - izid Občinski svet
poročilo - izid Župan
3. točka  Imenovanje komisije za potrditev mandatov  
4. točka  Poročilo komisje za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta  
5. točka  Potrdilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za Župana  
6. točka  Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja
poziv za formiranje svetniških skupin
7. točka  Razno  
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
Točka Opis Gradivo
 Sklep o najemu zemljišč v SMJ Žalec
gradivo
 Zapisnik 6. korespondenčne seje
zapisnik
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
Točka Opis Gradivo
 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče
gradivo
 Zapisnik 5. korespondenčne seje
zapisnik
 Zapisnik 27. redne seje
zapisnik
27. redna seja - 19.6.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Zapisnik Odbora za finance, proračun in premoženje
zapisnik
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 26. redne seje z dne 22. maja 2014 ter potrditev zapisnika te seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra
gradivo
3. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novo Celje
gradivo
situacija
4. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Liko Liboje
gradivo
situacija
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu NIVO PGM Žalec
gradivo
situacija
amandma
6. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
7. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občine Žalec (druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
amandma
9. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Predlog Pravilnika o oddajanju stvarnega premoženja v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
11. točka  Dokončno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja Rdečega križa Slovenije, območna enota Žalec in JKP Žalec
gradivo RK
gradivo JKP
12. točka  Aktualne informacije  
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
obrazec
odgovor financiranje društev
26. redna seja - 22.5.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
vabilo
 Stališča Odbora za finance, proračun in premoženje
stališča
 Stališča Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališča
 Stališča Odbora za gospodarstvo
stališča
 Stališča Odbora za negospodarske dejavnosti
stališča
 Stališča Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
stališča
 Stališče Odbora za socialo
stališče
 Stališče Odbora za mladino
stališče
 Stališče Odbora za stanovanjske zadeve
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 25. redne seje z dne 20. marca 2014 in 4. korespondenčne seje ter potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 25. redne seje
zapisnik 4. korespondenčne seje
2. točka  Predlogi: - imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«, - mnenje pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, - sklep o podelitvi priznanj za leto 2014, - sklep o povračilu stroškov volilne kampanje
ZKŠT Žalec
OŠ Petrovče
priznanja
stroški kampanje
3. točka  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje-sever (prva obravnava)
gradivo
karta
amandma
4. točka  Predlog Strategije razvoja Občine Žalec v obdobju 2014 do 2020 s predlogom stanovanjskega programa Občine Žalec za obdobje 2014 - 2020, programa mladih za obdobje 2014 do 2020 in programa kulture za obdobje 2014 – 2020 (druga obravnava)
spremno gradivo
strategija
kultura
mladi
stanovanja
5. točka  Obravnava letnih poročil za leto 2013: - Javnega komunalnega podjetja Žalec d. o. o., - Razvojne agencije Savinja Žalec, - Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec
spremno gradivo
JKP Žalec
odgovor JKP
RA Savinja
CIPS Žalec
6. točka  Obravnava poročil o delovanju Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, Zveze športnih društev Občine Žalec in Zveze turističnih društev Občine Žalec
poročilo KD, ŠD
poročilo TD
7. točka  Informacija o rezultatih poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec v letu 2013
gradivo
8. točka  Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2013
povezava
9. točka  Predlog Odloka o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
10. točka  Predlog Odloka o videzu naselij in krajine v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
11. točka  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Žalec (prva obravnava)
gradivo
12. točka  Predlog Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Žalec
gradivo
13. točka  Predlog dopolnitev Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
gradivo
14. točka  Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014
gradivo
15. točka  Predlog: - sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - javnega dobra v lasti Občine Žalec, - sklepa o odpisu zapadlih terjatev najemnikov neprofitnih stanovanj Občine Žalec
ustanovitev - gradivo
ustanovitev - sklep
ukinitev - gradivo
ukinitev - sklep
terjatve - gradivo
16. točka  Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014
gradivo
17. točka  Predlog Sklepa o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
gradivo
gradivo
18. točka  Predlog Sklepa o uvrstitvi dela kanalizacije v proračun 2014 in načrt razvojnih programov za leto 2014 ter potrditev povečanja investicije za obnovo javne poti št. JP 990911 Verdnik – Zg. konec v Migojnicah
gradivo
19. točka  Predlog Sklepa o spremembi priloge Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec
gradivo
prikaz sprememb
prikaz novo stanje
20. točka  Aktualne informacije
poročilo - čistilna akcija
informacija SMJ Žalec
pomoč po poplavah
21. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
odgovori
odgovor JKP
obrazec
vprašanja, pobude
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
Točka Opis Gradivo
 gradivo 4. korespondenčne seje
gradivo
25. redna seja - 20.3.2014
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 Stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 Stališče Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve
stališče
 Stališče Odbora za negospodarske dejavnosti
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 24. redne seje z dne 20. februarja 2014 ter potrditev zapisnika seje
poročilo
zapisnik
2. točka  Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje
gradivo
glasovanje
3. točka  Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013
gradivo
OŠ Griže
OŠ Petrovče
OŠ Šempeter
I. OŠ Žalec
Vrtci
Lekarna
ZKŠT
II. OŠ Žalec
Glasbena šola
Knjižnica
UPI Žalec poročilo
UPI Žalec izkazi
RŠS Celje
ZD Žalec
4. točka  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Štore, Laško in Žalec
gradivo
poročilo
5. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (druga obravnava)
gradivo
odlok
situacija
amandma
6. točka  Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje severovzhodnega dela naselja Šempeter
gradivo
odlok
situacija
7. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
gradivo
situacija
8. točka  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit
gradivo
stališča
9. točka  Predlog pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Polzela in Žalec za vodovodni sistem Šempeter – Polzela
gradivo
10. točka  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine za preteklo leto 2013
gradivo
11. točka  Aktualne informacije  
12. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta
obrazec
odgovori
Sklep Opis Gradivo
1025001 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje.  
sklep
1025002 Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013.