Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

AKTUALNO
Prikaži seje za leto:

Samo seje  Seje in točke  Seje in sklepi  Vse (seje, točke, sklepi)
Seje
12. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2020
11. redna seja Občinskega sveta - 29.4.2020
10. redna seja Občinskega sveta - 5.2.2020
9. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2019
8. redna seja Občinskega sveta - 4.12.2019
7. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2019
6. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2019
5. redna seja Občinskega sveta - 15.5.2019
1. korespondenčna seja Občinskega sveta - 24.4.2019
4. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2019
3. redna seja Občinskega sveta - 30.1.2019
2. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2018
1. konstitutivna seja - 5.12.2018
8. korespondenčna seja - 18.9.2018
26. redna seja Občinskega sveta - 5.7.2018
25. redna seja Občinskega sveta - 24.5.2018
7. korespondenčna seja - 20.4.2018
24. redna seja Občinskega sveta - 12.4.2018
2. izredna seja Občinskega sveta - 11.4.2018
6. korespondenčna seja - 28.2.2018
23. redna seja Občinskega sveta - 22.2.2018
22. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2017
21. redna seja Občinskega sveta - 23.11.2017
20. redna seja Občinskega sveta - 19.10.2017
19. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017
5. korespondenčna seja - 14.6.2017
4. korespondenčna seja - 28.4.2017
18. redna seja Občinskega sveta - 20.4.2017
17. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017
Sklep Opis Gradivo
1417025 sklepi 17. redne seje 
sklepi
3. korespondenčna seja - 20.1.2017
16. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016
15. redna seja Občinskega sveta - 17.11.2016
14. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2016
13. redna seja Občinskega sveta - 16.6.2016
2. korespondenčna seja Občinskega sveta - 18.5.2016
12. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2016
11. redna seja Občinskega sveta - 18.2.2016
Točka Opis Gradivo
 sklic
sklic
 stališče Odbora za finance, proračun in premoženje
stališče
 stališče Odbora za prostor in gospodarstvo
stališče
 stališče Odbora za gospodarske javne službe
stališče
 stališče Odbora za negospodarske javne službe
stališče
1. točka  Poročilo o izpolnitvi sklepov 10. redne seje Občinskega sveta z dne 17. decembra 2015, 1. korespondenčne seje Občinskega sveta z dne z 25. januarja 2016 in 1. izredne seje Občinskega sveta z dne 4. februarja 2016 in potrditev zapisnikov teh sej
poročilo
zapisnik 10. redne
zapisnik 1. korespodenčne
zapisnik 1. izredne
2. točka  Predlog potrditve mandata članici Občinskega sveta Občine Žalec in predlog imenovanja članov delovnih teles Občinskega sveta
potrditev mandata
delovna telesa
3. točka  Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016 (druga obravnava)
gradivo
4. točka  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Žalec
gradivo
5. točka  Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) ST-1 za funkcionalno enoto F1
gradivo
grafika
6. točka  Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za enoto urejanja prostora (EUP) Zaloška Gorica ZŠ – 1 v Žalcu
gradivo
grafika
7. točka  Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – ljudska univerza Žalec (prva in druga obravnava)
gradivo
8. točka  Predlog dopolnitve Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015 do 2020
gradivo
9. točka  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
gradivo
10. točka  Obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Žalec za področje javnih naročil v letu 2013: Prenova starega mestnega jedra Žalec, poročila o delu Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2015 in seznanitev Občinskega sveta s Programom dela Nadzornega odbora Občine Žalec v letu 2016
nadzor SMJ
poročilo 2015
plan 2016
11. točka  Informacija o problematiki ogrevanja, upravljanja stanovanj, vzdrževanja stanovanj in lastništva v Žalcu
gradivo
dopolnitev informacije
stališče
12. točka  Aktualne informacije
čistilna akcija
13. točka  Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
gradivo
obrazec
vprašanja in pobude
1. izredna seja - 4.2.2016
1. korespondenčna seja - 25.1.2016
10. redna seja - 17.12.2015
terenska seja - 3.12.2015
9. redna seja - 19.11.2015
8. redna seja - 22.10.2015
7. redna seja - 18.6.2015
terenska seja - 20.5.2015
6. redna seja - 16.4.2015
5. redna seja - 23.2.2015
4. redna seja - 17.12.2014
3. redna seja - 20.11.2014
2. redna seja - 6.11.2014
1. konstitutivna seja - 23.10.2014
6. korespondenčna seja - 25.8.2014
5. korespondenčna seja - 8.7.2014
27. redna seja - 19.6.2014
26. redna seja - 22.5.2014
4. korespondenčna seja - 18.4.2014
25. redna seja - 20.3.2014
Sklep Opis Gradivo
1025001 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje.  
sklep
1025002 Poslovna poročila javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2013. 
sklep
1025003 Sklep - poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Celje, Štore, Laško in Žalec. 
sklep
1025004 Sklep - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (druga obravnava). 
sklep
1025005 Sklep - Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje severovzhodnega dela naselja Šempeter. 
sklep
1025006 Sklep - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru. 
sklep
1025007 Sklep - Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit. 
sklep
1025008 Sklep o potrditvi pogodbe o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture. 
sklep
24. redna seja - 20.2.2014
Sklep Opis Gradivo
1024001 Sklep - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih. 
sklep
1024002 Sklep - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec (prva obravnava). 
sklep
1024003 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec. 
sklep
1024004 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec. 
sklep
1024005 Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec in o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra. 
sklep
1024006 Sklep - strategije razvoja občine Žalec za obdobje 2014 do 2020 (prva obravnava). 
sklep
1024007 Sklep - pravilnik o dopolnitvah pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec. 
sklep
1024008 Sklep - pravilnik o spremembah in dopolnitev pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti. 
sklep
1024009 Sklep o Programu športa za leto 2014. 
sklep
1024010 Sklep - Program dela občinskega sveta za leto 2014 in poročilo o realizaciji programa dela za leto 2013. 
sklep
1024011 Sklep - poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žalec in seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2014. 
sklep
1024012 Sklep - poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2013 in program dela sveta za leto 2014. 
sklep
1024013 Sklep - Javna obravnava 
sklep
23. redna seja - 18.12.2013
Sklep Opis Gradivo
1023001 Sklep - imenovanje člana sveta javnega zavoda 
sklep
1023003 Sklep - odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (druga obravnava). 
sklep
1023004 Sklep o cenah gospodarske javne službe ravnanja z odpadki (SIMBIO d.o.o.). 
sklep
1023005 Sklep o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe na delu območja dela EUP ŽA 1/7.  
sklep
1023006 Sklep - Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2014 (druga obravnava).  
sklep
1023007 Sklep - Poročilo o stanju oskrbe s pitno vodo v Občini Žalec. 
sklep
1023008 Sklep o Terminskem programu sej Občinskega sveta. 
sklep
22. redna seja - 21.11.2013
Sklep Opis Gradivo
1022001 Sklep - imenovanje člana Odbora za socialo ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja. 
sklep
1022002 Sklep - imenovanje člana komisije za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta. 
sklep
1022003 Sklep - imenovanja kandidata - predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje.  
sklep
1022004 Sklep o financiranju političnih strank za leto 2014 in sklepa o višini sredstev za financiranje stroškov posameznega svetnika.  
sklep
1022005 Sklep o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1022006 Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva obravnava).  
sklep
1022007 Sklep - program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka; območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod« (prva in druga obravnava). 
sklep
1022008 Sklep - program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka; del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva in druga obravnava). 
sklep
1022009 Sklep - program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod (prva in druga obravnava). 
sklep
1022010 Sklep - program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter (prva in druga obravnava). 
sklep
1022011 Sklep - program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever (prva in druga obravnava). 
sklep
1022012 Sklep pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec. 
sklep
1022013 Sklep - dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007-2013.  
sklep
21. redna seja - 24.10.2013
Sklep Opis Gradivo
1021001 Sklep o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta. 
sklep
1021002 Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra na območju Občine Žalec in ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorica. 
sklep
1021003 Sklep o sprejetju poslovnika občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava) 
sklep
1021004 Sklep - odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1021005 Sklep o sprejetju odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva Ložnica. 
sklep
1021006 Sklep - odlok o občinskem prostorskem načrtu, OPPN za območje EUP PG 4 - Pongrac (prva in druga obravnava). 
sklep
1021007 Sklep o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1021008 Sklep o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju športnih površin. 
sklep
1021009 Sklep prejetem soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu Vrtci Občine Žalec. 
sklep
1021010 Sklep - Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 
sklep
1021011 Sklep o obnovi upravnih postopkov odmere komunalnega prispevka. 
sklep
1021012 Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (prva in druga obravnava). 
sklep
1021013 Sklep - odlok o proračunu občine Žalec za leto 2014 (prva obravnava). 
sklep
1021014 Sklep o obvezni razlagi 7. odstavka 73. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Žalec. 
sklep
1021015 Sklep - javna obravnava 
sklep
3. korespondenčna seja - 29.7.2013
Sklep Opis Gradivo
1003001 Sklep - odlok o občinskem prostorskem načrtu in o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka. 
sklep
1. izredna seja - 4.7.2013
Sklep Opis Gradivo
1001001 Sklep o o podelitvi priznanj Občine Žalec, o soglasju k imenovanju direktorice JZ Žalske lekarne Žalec in o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov. 
sklep
1001002 Sklep - premoženjske zadeve, odpis dolgov 
sklep
1001003 Sklep - Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013. 
sklep
1001004 Sklep - Poslovnik občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1001005 Sklep o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec.  
sklep
1001006 Sklep o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (prva in druga obravnava). 
sklep
1001007 Sklep o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja v Drešinji vasi.  
sklep
1001008 Sklep - rezultati poslovanja gospodarstva na območju Občine Žalec in Spodnji Savinjski dolini. 
sklep
1001009 Sklep o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1001010 Sklep o prevozu otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (druga obravnava). 
sklep
1001011 Sklep o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 
sklep
1001012 Sklep - štipendiranje v Občini Žalec. 
sklep
1001013 Sklep - oblikovanje in potrditev cen komunalnih storitev. 
sklep
1001014 Sklep - cene pokopaliških storitev za pokopališča Občine Žalec.  
sklep
1001015 Sklep - cena storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec. 
sklep
1001016 Sklep - pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni rabi občin Prebold, Polzela in Žalec.  
sklep
1001017 Sklep - seznanitev s prenehanjem mandata članov Občinskega sveta. 
sklep
2. korespondenčna seja - 26.6.2013
20. redna seja - 25.4.2013
19. redna seja - 21.3.2013
Sklep Opis Gradivo
1019001 Sklep o premoženjskih zadevah  
sklep
1019002 Sklep o obravnavi poslovnih poročil javnih zavodov s področja negospodarstva.  
sklep
1019003 Sklep o sprejetju finančnih načrtov javnih zavodov s področja negospodarstva.  
sklep
1019004 Sklep o kodeksu lokalnih funkcionarjev. 
sklep
1019005 Sklep - Statut Občine Žalec (druga obravnava). 
sklep
1019006 Sklep - Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1019007 Sklep o sprejetju Programa dela Občinskega sveta. 
sklep
1019008 Sklep - Odlok o priznanjih občine Žalec (prva obravnava). 
sklep
1019009 Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti občine Žalec v najem. 
sklep
1019010 Sklep o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka. 
sklep
1019011 Sklep o sprejetju pravilnika o prevozih otrok v in iz osnovnih šol v Občini Žalec (prva obravnava). 
sklep
1019012 Sklep o izdaji soglasja Občinskega sveta na podlagi ZJN.  
sklep
1019013 Sklep - obravnava 
sklep
18. redna seja - 31.1.2013
17. redna seja - 22.11.2012
16. redna seja - 27.9.2012
1. korespondenčna seja - 29.8.2012
15. redna seja - 21.6.2012
Sklep Opis Gradivo
1015001 Podelitev priznanj 
sklep
1015002 Sklep - predlog premoženjskih zadev 
sklep
1015003 Sklep - obravnava rezultatov poslovanja gospodarstva na območju občine Žalec. 
sklep
1015004 Sklep o sprejetju predloga Odloka o spremembi odloka lokalnih gospodarskih javnih službah. 
sklep
1015005 Sklep o sprejetju Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi. 
sklep
1015006 Sklep o potrditvi Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline. 
sklep
1015007 Sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
sklep
1015008 Sklep - sprejetje pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah. 
sklep
1015009 Sklep - poročilo o zbiranju odpadnega papirja in baterij. 
sklep
14. redna seja - 24.5.2012
Sklep Opis Gradivo
1014001 Imenovanje direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče. 
sklep
1014002 Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
sklep
1014003 Sklep- odlok o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever.  
sklep
1013004 Sklep - odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod.  
sklep
1014005 Sklep- odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN Arnovski gozd in območje OPPN Arnovski gozd II.  
sklep
1014006 Sklep - odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem.  
sklep
1014007 Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtci občine Žalec. 
sklep
1014008 Poslovna poročila: Razvojne agencije Savinja, Žalec, Sklada dela Savinjske regije, Centra za informiranje in poklicno svetovanje Žalec – CIPS ter Zveze turističnih društev Občine Žalec 
sklep
1014009 Predstavitev poročil Zveze kulturnih društev Občine Žalec in Zveze športnih društev Občine Žalec. 
sklep
1014010 Dokončna poročila Nadzornega odbora o izvedbi Nadzora poslovanja svetniških klubov. 
sklep
1014009 Sklep - aktualne informacije 
sklep
1014012 Sklep - javna obravnava 
sklep
13. redna seja - 19.4.2012
Sklep Opis Gradivo
1013001 Imenovanje 
sklep
1013002 Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
sklep
1013003 Sklep- odlok o soglasju k določitvi cene storitve »Pomoč družini na domu«. 
sklep
1013004 Sklep- odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2011. 
sklep
1013005 Sklep- odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v občini Žalec. 
sklep
1013006 Sklep- odlok o programu opremljanja in določitvi komunalnega prispevka v OPPN Šempeter – sever.  
sklep
1013007 Program opravljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče – vzhod. 
sklep
1013008 Sklep- odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline. 
sklep
1013009 Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma.  
sklep
1013010 Pravilnik o sofinanciranju programov projektov s področja varstva okolja in ohranjanja narave. 
sklep
1013011 Letni program športa 
sklep
1013012 Delo medobčinskega inšpektorata 
sklep
1013013 Predstavitev poslovnih poročil javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Žalec. 
sklep
1013014 Sklep- javna obravnava odlokov 
sklep
12. redna seja - 28.2.2012
11. redna seja - 26.1.2012
10. redna seja - 22.12.2011
Sklep Opis Gradivo
10R1002 Imenovanje v svet JSLKD, Izpostava Žalec 
sklep
10R1003 Ukinitev javnega dobra v k.o. Levec 
sklep
10R1004 Sklep - javna obravnava - stanovanjska soseska Liboje - sever 
sklep
10R1005 Sklep o vrednosti točke NUSZ za leto 2012 
sklep
10R1006 Sklep - javna obravnava Proračun 2012 
sklep
10R1007 Sklep - javna obravnava Proračun 2013 
sklep
10R1008 Sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo 
sklep
10R1009 Sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
sklep
10R1010 Sklep - pooblastilo županu za podpis Dogovora o sodelovanju pri izgradnji dislocirane enote doma za starejše občane v Žalcu 
sklep
10R1011 Sprejem Strategije razvoja turizma 2012 - 2018 
sklep
9. redna seja - 27.10.2011
Sklep Opis Gradivo
10R0901 Sklep - mnenje k imenovanju direktorice Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec 
sklep
10R0902 sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011  
sklep
10R0903 Sklep o sprejemu Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. 
sklep
10R0904 Sprejem Odloka OPPN o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (za območje Mikropisa)  
sklep
10R0905 Sklep o 15 dnevni javni obravnavi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  
sklep
10R0906 Sklep o 15 dnevni javni obravnavi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  
sklep
10R0907 Sklep o 15 dnevni javni obravnavi Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije 
sklep
10R0908 Sklep - obvezna razlaga 31. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS št. 55/10) 
sklep
10R0909 Stališče do DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini 
sklep
10R0910 Pobuda Nadzornemu svetu JKP Žalec d.o.o. 
sklep
8. redna seja - 29.9.2011
Sklep Opis Gradivo
10R0801 Imenovanje Občinske volilne komisije 
sklep
10R0802 Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
sklep
10R0803 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svetu JVZ Osnovna šola Petrovče 
sklep
10R0804 Sklep o ukinitvi javnega dobra 
sklep
10R0805 Sklep o javni obravnavi Strategije razvoja turizma 
sklep
10R0806 Sprejem Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
sklep
10R0807 Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec 
sklep
10R0808 Sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severnega dela naselja Šempeter  
sklep
10R0809 Sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Petrovče 
sklep
10R0810 Sprejem Pravilnika o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec 
sklep
10R0811 Sprejem dopolnitve Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 
sklep
10R0812 Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Vrtci občine Žalec 
sklep
7. redna seja - 23.6.2011
Sklep Opis Gradivo
10R0701 Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta 
sklep
10R0702 Sklep o imenovanju člana Odbora za finance, proračun in premoženje 
sklep
10R0703 Sklep o imenovanju članice Komisije za pripravo Statuta in Poslovnika 
sklep
10R0704 Sklep o imenovanju članice Odbora za stanovanjske zadeve 
sklep
10R0705 Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja 
sklep
10R0706 Sklep o podelitvi priznanj 
sklep
10R0707 Sklep o prijavi na razpis MKGP in spremembi NRP 
sklep
10R0708 Sklep o potrditvi predloga Statuta (prva obravnava) 
sklep
10R0709 Sklep o potrditvi predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (prva obravnava) 
sklep
10R0710 Sklep o poteku javne obravnave Statuta in Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
sklep
10R0711 Sklep o sprejetju predpisa - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oprostitvah in olajšavah ter obročnem odplačevanju odmerjenega komunalnega prispevka 
sklep
10R0712 Sklep o sprejetju predpisa - Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup) 
sklep
10R0713 Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011  
sklep
10R0714 Sklep - poslovanje javnih zavodov s področja negospodarstva v letu 2010 
sklep
10R0715 Sklep - poslovanje na področju gospodarstva za leto 2010 
sklep
10R0716 Sklep o pobudi - avtocesta 
sklep
6. redna seja - 26.5.2011
Sklep Opis Gradivo
10R0601 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja 
sklep
10R0602 Sklep o nakazilu sredstev - povrnitev stroškov volilne kampanje 
sklep
10R0603 Sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta 
sklep
10R0604 Sklep - vaško jedro Petrovče 
sklep
10R0605 Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem 
sklep
10R0606 Sklep o ukinitvi javnega dobra ter o prodaji nepremičnine 
sklep
10R0607 Sklep - zaključni račun 2010 
sklep
10R0608 Sklep - Odlok o turističnem vodenju 
sklep
10R0609 Sklep - pomoč družini na domu 
sklep
10R0610 Sklep - Pravilnik o oddaji službenih stanovanj 
sklep
10R0611 Sklep - cenik za pokopališke in pogrebne storitve 
sklep
10R0612 Sklep o seznanitvi s poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
sklep
10R0613 Sklep - dokončno poročilo o izvedenem nadzoru 
sklep
10R0614 Sklep o varščini pri postopkih prodaj nepremičnin v lasti Občine Žalec 
sklep
5. redna seja - 24.3.2011
Sklep Opis Gradivo
10R0501 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Žalec v NO JKP Žalec 
sklep
10R0502 Sklep o imenovanju predstavnika Občine Žalec v Odboru za razvoj obrti in podjetništva pri RAS Žalec 
sklep
10R0503 Sklep o ukinitvi javnega dobra in prodaji nepremičnin 
sklep
10R0504 Sklep - terjatve 
sklep
10R0505 Sklep - javna obravnava Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec 
sklep
10R0506 Sklep - Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Vrtci občine Žalec 
sklep
10R0507 Sklep - Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec 
sklep
10R0508 Sklep o sprejemu poročila o delovanju dnevnega centra "Želva - Eureka" 
sklep
10R0509 Sklep - stališča Občine Žalec do posegov v prostor 
sklep
4. redna seja - 3.2.2011
Sklep Opis Gradivo
10R0401 Ukinitev statusa javnega dobra 
sklep
10R0402 Sklep - proračun občine Žalec za leto 2011 - sprejem 
sklep
10R0403 Sklep - Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd - sprejem 
sklep
10R0404 Sklep - stališča Občine Žalec do posegov v prostor 
sklep
3. redna seja - 23.12.2010
Sklep Opis Gradivo
10R0301 Sklep o financiranju političnih strank 
sklep
10R0302 Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje 
sklep
10R0303 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
sklep
10R0304 Sklep - proračun občine Žalec za leto 2011 - javna obravnava 
sklep
10R0305 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ v letu 2011 
sklep
10R0306 Sklep - stališče Občine Žalec do posegov v prostor 
sklep
10R0307 Sklep o odpisu terjatev 
sklep
2. redna seja - 25.11.2010
Sklep Opis Gradivo
10R0201 Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta 
sklep
10R0202 Sklep o izvolitvi članov Nadzornega odbora Občine Žalec 
sklep
10R0203 Sklep o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec 
sklep
1. konstitutivna seja - 3.11.2010
Konstitutivna seja mandata 2010 - 2014
Sklep Opis Gradivo
10R0101 Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov  
sklep
10R0102 Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja  
sklep
10R0103 Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta ter mandata župana 
sklep
5. izredna seja - 26.7.2010
28. redna seja - 28.6.2010
27. redna seja - 19.4.2010
10. korespondenčna seja - 7.4.2010
26. redna seja - 22.3.2010
25. redna seja - 1.3.2010
4. izredna seja - 25.1.2010
24. redna seja - 21.12.2009
23. redna seja - 9.11.2009
3. izredna seja - 5.10.2009
22. redna seja - 21.9.2009
21. redna seja - 18.5.2009
20. redna seja - 23.3.2009
19. redna seja - 22.12.2008
18. redna seja - 20.10.2008
17.redna seja - 6.10.2008
16. redna seja - 16.6.2008
15. redna seja - 26.5.2008
2. izredna seja - 25.4.2008
14. redna seja - 21.4.2008
13. redna seja - 31.3.2008
12. redna seja - 3.3.2008
11. redna seja - 4.2.2008
10. redna seja - 21.1.2008
9. redna seja - 26.11.2007
1. izredna seja - 15.10.2007
8. redna seja - 24.9.2007
7. redna seja - 2.7.2007
6. redna seja - 4.6.2007
5. redna seja - 16.4.2007
1. korespondenčna seja - 26.3.2007
4. redna seja - 12.3.2007
3. redna seja - 22.1.2007
2. redna seja - 11.12.2006
1. konstitutivna seja - 9.11.2006
Konstitutivna seja mandata 2006 - 2010
Sklep Opis Gradivo
2006-01R-01 Imenovanje komisije za potrditev mandatov 
sklep
2006-01R-02 Sprejem poročil OVK in potrditev mandatov 
sklep
2006-01R-03 Prenehanje mandata - nezdružljivost funkcije 
sklep
2006-01R-04 Potrditev mandata - prehod mandata 
sklep
30. redna seja - 21.8.2006
29. redna seja - 19.6.2006
28. redna seja - 3.4.2006
27. redna seja - 6.2.2006
26. redna seja - 19.12.2005
25. redna seja - 7.11.2005
24. redna seja - 10.10.2005
23. redna seja - 19.9.2005
22. redna seja - 29.8.2005
5. korespondenčna seja - 20.7.2005
Sklep Opis Gradivo
0205k01 Potrditev investicijskega programa za Regijski center za ravnanje z odpadki Celje 
sklep (pdf)
0205k02 Sofinanciranje Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Celju 
sklep (pdf)
0205k03 Program opremljanja stavbnih zemljišč v območju PC Arnovski gozd 
sklep (pdf)
21. redna seja - 9.5.2005
Sklep Opis Gradivo
0221002 Kadrovske zadeve (Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve, Odbor za gospodarstvo, UPI Žalec, Pravilnik za delo svetniških skupin)) 
sklep (pdf)
0221003 Premoženjske zadeve (nakup, menjava parcel) 
sklep (pdf)
0221004 Sklep o sprejetju Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2004 
sklep (pdf)
0221007 Zadolžitev ožjih lokalnih skupnosti občine Žalec glede prometno varnostnih razmer 
sklep (pdf)
0221010 Odložitev sklepanja o povišanju cen vodarine, kanalščine in čiščenja odpadnih voda ter imenovanje komisije 
sklep (pdf)
0221012 Povišanje najemnin neprofitnih stanovanj 
sklep (pdf)
0221013 Izvzetje posebnih določil PUP2 v Vrbju, postavitev gospodarskega objekta izven funkcionalnega zemljišča 
sklep (pdf)
20. redna seja - 4.4.2005
19. redna seja - 31.1.2005
4. korepondenčna seja - 22.12.2004
18. redna seja - 25.11.2004
17. redna seja - 28.10.2004
16. redna seja - 7.10.2004
3. korepondenčna seja - 15.7.2004
1. izredna seja - 1.7.2004
15. redna seja - 17.6.2004
2. korespondenčna seja - 18.5.2004
14. redna seja - 22.4.2004
13. redna seja - 11.3.2004
12. redna seja - 18.12.2003
11. redna seja - 27.11.2003
10. redna seja - 23.10.2003
9. redna seja - 25.9.2003
1. korespondenčna seja - 18.8.2003
8. redna seja - 19.6.2003
7. redna seja - 24.4.2003
6. redna seja - 27.3.2003
5. redna seja - 27.2.2003
4. redna seja - 30.1.2003
3. redna seja - 12.12.2002
2. redna seja - 28.11.2002
Sklep Opis Gradivo
0202004 Imenovanje direktorice JZ RVVS Celje 
sklep (pdf)
0202005 Imenovanje Nadzornega odbora občine Žalec 
sklep (pdf)
1. konstitutivna seja - 21.11.2002
Sklep Opis Gradivo
0201001 Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, imenovanja ter priznanja 
sklep (pdf)
0201002 Potrditev mandatov članom občinskega sveta 
sklep (pdf)

Prijavi se na sprejem sporočil o dodanih gradivih občinskega sveta:

Ime in priimek:

E-naslov:

 
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT