Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Obrazci
Najem zemljišča v lasti Občine Žalec Vloga za najem stavbnega zemljišča, ki je v lasti Občine Žalec
Dodelitev denarne socialne pomoči Občani lahko zaprosijo za enkratno denarno socialno pomoč, ki se izplačuje na podlagi Odloka o dodeljevanju enkratne denarne socialne pomoči v Občini Žalec (UL RS, št. 94/2012).
Enkratna denarna pomoč za novorojenca Ododeli se na podlagi Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (UL RS, št. 94/2012).
Zakup zemljišča v lasti Občine Žalec Vloga za zakup zemljišča v lasti Občine Žalec za kmetijske namene
Oprostitev plačila vrtca - odsotnost Oprostitev plačila vrtca zaradi odsotnosti otroka iz zdravstvenih razlogov
Evidenčna vloga - neprofitna stanovanja Občina Žalec sprejema to vlogo zgolj informativno in z namenom, da prosilca za dodelitev neprofitnega stanovanja pisno obvesti o objavi javnega razpisa za zbiranje vlog.
Povračilo stroškov prevoza Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza otroka
Ponudba za odkup zemljišča Obrazec ponudbe za odkup zemljišča, ki je v lasti Občine Žalec
Lokacijska informacija - gradnja Vloga za izdajo lokacijske informacije za potrebe projektiranja ali gradnje objektov
Odvoz azbestne kritine V skladu z izvajanjem projekta »VARNO ODSTRANJEVANJE AZBESTNIH ODPADKOV V OBČINI ŽALEC« subvencioniramo odvoz odpadne salonitne kritine. Sredstva so strogo namenska in jih lahko koristijo: lastniki stanovanjskih objektov, pripadajočih nezahtevnih, enostavnih in kmetijskih objektov z območja Občine Žalec za odvoz in odlaganje azbestnih odpadkov, to je t.i. salonitnih strešnih plošč.
Vloga - znižano plačilo odvoza smeti Skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki v občini Žalec (Ur.list RS št. 19/1997) in Pogodbo o odvozu odpadkov iz območja Občine Žalec na odlagališče odpadkov Bukovžlak v Celju z dne 14.05.1996 ter Aneksom k pogodbi z dne 20.11.1997 se zZa eno osebo v stanovanjski hiši oz. gospodinjstvu prizna 67% popust, za dve osebi pa 33% popust.
Določitev zemljišča za gradnjo Vloga za spremembo podatkov o zemljiščih v evidenci REN
Urbanistično mnenje Izdaja urbanističnega mnenja k predvideni gradnji (za področje urbanističnega oblikovanja območij ter arhitektonskega oblikovanja objektov)
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijskem ali gozdnem zemljišču Izdaja mnenja glede gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na kmetijskem ali gozdnem zemljišču
Potrdilo o predkupni pravici Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
Potrdilo o namenski rabi zemljišča Od 28. 04. 2007 zamenjuje lokacijsko informacijo za promet z zemljišči.
Soglasje s pogoji izdajo soglasja s pogoji za izvedbo gradnje/posega v varovanem pasu občinskih cest, za katero ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
Služnost Obrazec vloge za ustanovitev služnosti v območju občinskih cest
Projektni pogoji - urbanizem Izdaja projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam PGD projektne dokumentacije (za področje urbanističnega oblikovanja območij ter arhitektonskega oblikovanja objektov)
Projektni pogoji Izdaja projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam PGD projektne dokumentacije (za področje gradnje v varovanem pasu občinskih cest in priključevanja objektov na omrežje občinskih cest
Obratovalni čas Vloga za prijavo obratovalnega časa
Ponudba nepremičnine/zemljišča Občini Žalec Ponudba nepremičnine/zemljišča v odkup Občini Žalec
Vloga za zaporo ceste Izdaja dovoljenja za popolno / delno zaporo občinske javne ceste
Pobuda - sprememba OPN Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu (evidenčno).
Sprememba podatkov NUSZ Obrazec za prijavo spremembe podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sprememba zavezanca za NUSZ Obrazec za prijavo spremembe podatkov zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Oprostitev plačila NUSZ Obrazec vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Oprostitev plačila NUSZ - po vselitvi Obrazec vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi
Finančna pomoč - naravne nesreče Finančna pomoč za odpravo škode po naravni nesreči
Vloga - požar Vloga za denarno pomoč za odpravo posledic požara
Obračun prevozov pitne vode Obrazec - obračun prevozov pitne vode za PGD
Komunalni prispevek za gradnjo Zahtevek za odmero komunalnega prispevka skupaj s prilogami oddate v sprejmni pisarni Občine Žalec.
Komunalni prispevek - kanalizacija Zahtevek za odmero komunalnega prispevka skupaj s prilogami oddate v sprejmni pisarni Občine Žalec.
Komunalni prispevek - vodovod Zahtevek za odmero komunalnega prispevka skupaj s prilogami oddate v sprejmni pisarni Občine Žalec.
Komunalni prispevek - odlog plačila vloga za odlog oz. obročno plačilo komunalnega prispevka
Potrdilo o obvestitvi občine o izvedbi prireditve Obvezna priloga pri prijavi shoda ali prireditve (14. člen Zakona o javnih shodih)
Vloga - HRUP dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za prireditev
Prijava shoda ali prireditve Zloženka in obrazec (stisnjena datoteka)
Prijava obratovalnega časa Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (kmetije) po Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
Podaljšan obratovalni čas Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času (17. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost)
Turistična taksa - poročilo Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ne zaračunavajo posebej. Zakonska podlaga: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT- Uradni list RS, št. 2/04) in Odlok o turistični taksi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 134/2004). Turistično takso morajo pobirati pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. Taksa se pobira hkrati s plačilom storitve za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT